Iэрыфэгъу щыIакIэ яIэным дэлажьэх

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтынхэр сэкъатныгъэ зиIэхэм тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щаратыжьыгъэх.

Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм яIэпэIэсэныгъэ къызщагъэлъэгъон алъэкIыщт шъолъыр чемпионатэу «Абилимпикс-2019» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэри Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къы­шIызэ, республикэмкIи, мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэхэм ахэлажьэхэрэмкIи ахэм мэхьанэшхо зэряIэр къыIуагъ. Зэхахьэу, зэнэкъокъоу зэхащэхэрэм яшIуагъэкIэ сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм ягумэкIыгъо­хэр обществэм ылъэгъунхэ амал щыIэ мэхъу. Джащ фэдэу ахэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъон, ащ хагъэхъон алъэкIы. ЩыIэныгъэм чIыпIэ къинэу зэригъэуцуа­гъэхэм къызэкIамыгъакIохэу лъытэныгъэ къэзылэжьыгъэмэ рэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.

— Сэкъатныгъэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ящыкIагъэр ягъэгъотыгъэныр къэралыгъом ипшъэрылъ шъхьаI, ар къыдэтлъытэзэ тиIофшIэн зэхэтэщэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Мыщ фэдэ цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным, зыфэе лъэныкъохэр къыхахынхэм, ахэм арылэжьэнхэм тыфэIорышIэ. Непэ сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ мин 35-рэ республикэм щэпсэу, ахэм ащыщэу 1200-р кIэлэцIыкIух. Нэбгырэ пэпчъ къэралыгъом иIэпыIэгъу зэхишIэным тыпылъ.

«Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэ къэралыгъо программэр республикэм щагъэ­цакIэ. Мы илъэсым ащ сомэ миллиони 10 пэIуагъэхьагъ. Социальнэ псэолъи 129-рэ сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм афытырагъэ­псыхьагъэх, мы илъэсым — 6. Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатэу икъоу зэхэзымыхырэ ыкIи зымылъэгъурэ кIэлэцIыкIухэр зычIэсхэм инклюзивнэ гъэ­сэныгъэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ и Гупчэ мы илъэсым къы­щызэIуахыгъ. А сабыйхэр езыгъэджэрэ кIэлэегъа­джэхэм яшIэныгъэхэм ахагъэ­хъоным республикэм мэхьанэшхо реты.

— Наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ гъэхъэ­гъэшIухэр зышIыгъэхэр непэ къыхэтэгъэщых. Джащ фэдэу «Абилимпикс–2019» зыфиIорэ зэнэ­къокъум хэлэжьэгъэ ныбжьыкIэхэм сафэгушIо сшIоигъу, — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Гъэсэныгъэм ыкIи шIэныгъэм гъэхъэ­гъэшIухэр ащызышIыгъэ Владимир Верденкэм, литературэм ыкIи искусствэм алъэныкъокIэ Василина Улькинар, Татьяна Самко, техническэ ыкIи народнэ творчествэмкIэ — Магда Карелинар, Мамый Тимур, физическэ культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ Светлана Соловьевар, Ольга Карапетян, общественнэ IофшIэным гъэхъагъэхэр щызышIыгъэхэ Уайкъокъо Аминэт, Цэй Юр ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мин 30 зырыз КъумпIыл Мурат афигъэшъошагъ. Къэ­кIорэ илъэсым ахъщэ шIухьафтыныр сомэ мин 50-м зэрэнагъэсыщтыр зэхэ­сыгъом къыщаIуагъ.

«Абилимпикс–2019» зыфиIорэ зэнэ­къокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэ Татьяна Величко ыкIи Максим Агарковым республикэм ипащэ афэгушIуагъ. Ахэм экспертэу ахэтыгъэ ЛIэхъусэжъ Наталье ыцIэ къыхагъэщыгъ.

Мукависцидоз узыр зиIэ сымаджэхэм я Адыгэ шъолъыр общественнэ организациеу «Надежда» зыфиIорэм ипащэу Татьяна Погореловам Рэзэныгъэ тхылъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ритыгъ. Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Адыгэ республикэ организациехэм офисым чIэтыщт техникэ къызIэкIагъэхьанэу сер­тификатхэр нэужым АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч аритыжьыгъэх.

Сэкъатныгъэ зиIэхэр гумэкIыгъоу непэ зэуалIэхэрэм КъумпIыл Мурат щагъэгъо­загъ. Тэрэзэу зымылъэгъухэрэм Iоф зыщашIэщт чIыпIэу республикэм итыр зэрэмакIэр, Iэрыфэгъу щыIакIэм фытегъэпсыхьэгъэ хьакIэщхэр Мыекъуапэ зэрэдэмытхэр, нэмыкI Iофыгъохэри зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэх. Ахэм афэгъэхьыгъэу пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр гъэцэкIэкIо къулыкъухэм КъумпIыл Мурат афишIыгъэх.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые обществэ итхьаматэу Агъыржьэнэкъо Симхъан республикэм ипащэ ыкIи гъэцэкIэкIо къулыкъухэм рэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх. Ахэм анаIэ къа­зэратетыр къыIуагъ.

Социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ мыкоммерческэ организациехэм IэпыIэгъу афэхъугъэным АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мыгъэ республикэ зэнэкъо­къум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ проектхэм сомэ миллиони 5 грантэу афагъэкIуагъ.

Социальнэ проектхэр гъэцэкIагъэ хъунхэмкIэ зишIуагъэ къэкIощт грантхэр къыдэхыгъэнхэм пае федеральнэ зэнэкъо­къухэм ахэлэжьэнхэм мэхьанэ ин зэриIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.