ЯзэгурыIоныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыркуем и Генеральнэ консулэу Новороссийскэ щыIэ Фырат Байар тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Лъэныкъохэм язэпхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр агъэпытэным иIофыгъу ары анахь шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр.

Мы илъэсым Адыгеим икIыгъэ лIыкIо куп Тыркуем зэрэщыIагъэр, ащ изэфэхьысыжьхэм осэшхо зэрафишIырэр, дахэу къапэгъокIыгъэхэ цIыфхэм зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэм къыIуагъ. Урысыем ыкIи Тыркуем яилъэсхэр къэралыгъуитIуми зэращыкIорэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

— Урысыем ыкIи Тыркуем я Президентхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр тинэрылъэгъу. Ащ фэдэ зэфыщытыкIэм ишIуагъэкIэ къэралыгъуитIум, ахэм ащыпсэурэ цIыфхэм язэпхыныгъэ нахь гъэпытагъэ мэхъу. Тыркуем тилъэпкъэгъухэр бэу исых, ахэр хэбзэ къулыкъу­хэм зэкIэми къащагъэлъэгъуагъэх. Адыгэхэм фыщытыкIэ дэгъу тыркухэм къазэрафыряIэр тэгъэлъапIэ, тырэгушхо. КультурэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIи тизэпхыныгъэхэр джыри нахь дгъэпытэнхэ тлъэкIыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Фырат Байар гущыIэр зештэм, Тыркуем и Президентрэ мыщ щыпсэурэ цIыфхэмрэ яшIуфэс гущыIэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ фигъэзагъэх. ИнвестициехэмкIэ, культурэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, нэмыкIхэмкIи лъэныкъохэм язэпхыныгъэ, язэгурыIоныгъэ гъэпытэгъэным мэхьанэшхо зэрэритыщтыр, ащ ыкIуачIэ зэрэрихьылIэщтыр къыхигъэщыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.