ХэбзакIэхэр

ЗыщящыкIагъэхэм агъэкIощтых

Урысые Федерацием и Прави­тель­ствэрэ Лъэпкъ медицинэ палатэмрэ Президентэу Владимир Путиным унашъоу къафишIыгъагъэм тетэу апшъэрэ медицинэ еджапIэхэр къэ­зыухыхэрэ ныбжьыкIэхэр зэра­гъэ­фе­дэщтхэр ыкIи IофышIэ зыда­гъэ­кIощтхэр къыхахынхэу щытыгъ.

Тыгъэгъазэм иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу законопроектыкIэ мы IофыгъомкIэ аштагъ. Ащ къыщеIо шъолъыр ыкIи федеральнэ бюджетхэм къахахырэ ахъщэмкIэ рагъэджэгъэ студентхэр му­ниципалитетхэм, къэра­лыгъо учреждениехэм ха­бзэм ыгъакIохэу зэриублэщтыр. Ар къызхэкIы­гъэр къуаджэхэм, къу­тырхэм ыкIи къэлэ цIыкIухэм ясымэджэщхэмрэ поликлиникэхэмрэ Iоф ащызышIэрэ врачхэр зэримыкъухэрэр ары. Ащ фэшъхьафэу хэбзэ ахъщэкIэ рагъэджэгъэ врач­хэр нахьыбэу зыщящыкIэгъэ чIыпIэхэм агъакIохэ хъумэ, IофшIэн зимыIэхэм япчъагъэ къыщыкIэ­нэу ыкIи ахэм яшIэны­гъэхэм ахагъэхъонымкIэ егъэжьэпIэшIу афэхъунэу алъы­тагъ.

Советскэ лъэхъанми еджэныр къэзыухырэ спе­циалист ныбжьыкIэхэр нахь зыщящыкIэгъэ чIыпIэхэм агъакIохэу хэбзагъэ. IофшIэныр зыщырагъэжьэгъэ чIыпIэм къэ­нэжьыхэу, псэупIэ къа­щаратэу хъущтыгъ. Къафагъэуцугъэ пIалъэр зи­кIыкIэ къагъэзэжьынхи фитыгъэх.

Банкым уезэгъын плъэкIыщт

Хэбзэ ахъщэ чIыфэу къаIызыхыгъэхэу зымытыжьышъухэрэм апае 2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу программэ шъхьаф щыIагъ.

Къиныгъохэр къыз­фы­къокIыхэу чIыфэм езы­мыгъэгъэзэжьышъухэрэм банкым зыфагъазэмэ, ахъщэр зыщатыжьыщт пIалъэр афылъагъэкIуатэщтыгъ.

Программэр тыгъэгъа­зэм и 31-м зэфашIыжьыгъ, ау ащ къикIырэп банкым ишIуагъэ къыуимыгъэкIыжьынэу. Ащ сабыибэ зиIэ унагъохэм фэгъэкIотэныгъэхэр афе­шIых, «ипо­течные каникулы» зыфаIогъэ IэпыIэгъуми Iоф ешIэ.

Ахъщэ чIыфэр зымытыжьышъухэрэм банкым зэзэгъыныгъэ дашIымэ, псэупIэ ращэфынэу ащ къыIахыгъэ ахъщэм иты­жьын илъэсныкъокIэ къафызэтырагъэуцон алъэкIыщт. Ащ фэдэ «каникулхэр» къызфашIыщтхэр IофшIапIэр зышIокIодыгъэхэр, сэкъатныгъэ зиIэ хъугъэ­хэр, сабый къызфэхъугъа­кIэхэр, зилэжьапкIэ къе­Iыхыгъэхэр, нэмыкIхэри.

Маркировкэр лъагъэкIуатэ

Къэтщэфырэ товархэм ядэгъугъэ зы­фэдэр тшIэным фэшI ахэм джы чип­хэр къахагъэуцощтых.

Тыгъэгъазэм къыще­гъэжьагъэу машинэ щэрэ­хъхэр, фотокамерэхэр, духхэр маркировкэ ашIыщтых. Ахэм къалъыкIощтых щыгъынхэр.

Урысые Федерацием промышленностымрэ транспортымрэкIэ ими­нистрэу Денис Мантуровым 2017-рэ илъэсым щыгъынэу хэгъэгум къыщыдагъэкIыщтыгъэм ипроцент 30 фэдизыр хэбзэнчъэу, гъэбылъыгъэу къадыхэу, зыхашIыкIыхэрэр къэшIэгъуаехэу щытыгъэу къеIо. ШIокI имыIэу маркировкэ шIыгъэн фаехэм ащыщых шубэхэр, тутынхэр, лъэкъопылъхьэхэр, Iэзэгъу уцхэр. Чипым пкъыгъор къыздикIыгъэр, къыдэзыгъэкIыгъэр, зыхэшIыкIыгъэр къеIуатэх.

ПэшIорыгъэшъэу ашIыгъэ ушэтыным хэлэжьэгъэ предприятиехэмрэ предпринимательхэмрэ про­дукцие къабзэхэм ахэшIыкIыгъэ шхынхэри щыгъынхэри цIыфхэм нахь дэгъоу зэращэфхэрэр къа­Iуагъ. Арышъ, маркировкэ шIыгъэу тщэфыхэрэр мазэкIэ зэIымытхъын­хэу, зэIымызынхэу ыкIи та­гъэрэзэнэу тыгугъэщт.

ТарифыкIэхэр

Электроэнергиеу дгъэфедэрэм та­пэ­кIэ ыосэщтыр унэшъуакIэу ашта­гъэм къыщеIо.

Нахь осэ макIэу ыкIи нахь инэу ащ лъыттыщтыр унэшъуакIэм итхагъ, шъо­лъыр зэфэшъхьафхэм ахэр ащызэфэдэщтхэп.

ТарифыкIэхэр зыфэ­дэхэр Федеральнэ антимонопольнэ къулыкъум ышIыгъэ унашъоу «О пре­дельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Фе­дерации на 2020 год» зыфи­Iорэм щызэб­гъэ­шIэнхэ плъэкIыщт. Электроэнергием ыуасэ нахь зыщымэкIэщтхэми, фэдитIу-щыкIэ на­хьыбэу зыщатыщтхэми Адыгеир ахэтэп. Тари­фыкIэхэм атегъэпсыхьагъэу уасэхэр тагъэтыхэу зырагъэжьэщтыр 2020-рэ илъэ­сыр къызихьэкIэ ары. Илъэс­ныкъо зытекIыкIэ уасэхэр етIани зэблахъущтых.

ИшIуагъэ къэкIогъагъ

ИлъэситIукIэ узэкIэIэбэжьмэ, къэ­ра­лыгъо ыкIи муниципальнэ IофышIэхэм якабинетхэм ачIагъэуцощт ме­белыр IэкIыб къэралыгъохэм къа­ща­щэфын фимытыжьхэу Пра­ви­тель­ст­вэм унашъо ышIыгъагъ. Ащ ипIэ­лъагъэр илъэситIу, джы ащ кIуачIэ иIэжьэп.

Пхъэм хэшIыкIыгъэ псэуалъэхэр къэзышIы­хэрэмкIэ ар федагъэ. 2018-рэ илъэсым тихэ­гъэгу къыщыдагъэкIырэ мебель зэфэшъхьафхэу ащагъэхэм акIахыгъэ ахъщэр процент 25-кIэ нахьыбэ хъугъагъэ. Урысыем пхъэм хэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр къыщыдэзыгъэ­кIырэ предприятиехэм я Ассоциацие ипащэу Тимур Иртугановым къызэриIо­рэмкIэ, тызхэт илъэсми тихэгъэгу къыщыдагъэкIырэ мебелыр цIыфхэм нахь дэгъоу ащэфы хъугъэ.

IэкIыб къэралыгъохэм мебель лъапIэхэр къа­щамыщэфынхэм ыкIи типредпринимательхэм къы­дагъэкIырэр IуагъэкIыным апае Правительствэм унэшъо шъхьаф джыри къыдигъэкIынэу фай. ЗаконопроектыкIэм игъэ­хьазырын Iоф дашIэ, ау унашъор заштэщтыр къэшIэгъуае.

КIымэфэ щэрэхъхэр

Автомобиль зиIэ пстэумэ кIымафэм тегъэпсыхьэгъэ щэрэхъхэр тыгъэгъэ­зэ мазэм къыщегъэжьагъэу акIагъэуцон­хэ фае.

Ар техническэ регламентэу «О безопасности колесных транспортных средств» зыфиIорэм къыделъытэ. КIымэфэ мэзищым — тыгъэгъазэм, щылэ мазэм ыкIи мэзаем — кIымафэм тегъэпсы­хьэгъэ щэрэхъхэр уимашинэ кIэтхэмэ нахьышIу. Джащ фэдэу машинэм ищэрэхъхэр зэкIэ зэрэзэ­блэхъугъэнхэ фаем унаIэ тебгъэтынэу щыт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
Шъаукъо Аслъангуащ.