Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм язичэзыу зэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэм шъущытэгъэгъуазэ.

Я 18-рэ ешIэгъухэр

«Крылья Советов» — «Уфа» — 0:1, «Ростов» — «Урал» — 0:0, «Ахмат» — «Рубин» — 1:1, «Локомотив» — «Динамо» — 1:2, «Зенит» — «Спартак» — 1:0, «Краснодар» — «Тамбов» — 0:0, ЦСКА – «Арсенал» — 0:1.

«Зенит» «Спартак» зэрэтекIуа­гъэр дгъэшIагъорэп. Санкт-Петербург иешIакIохэр дышъэм фэбанэх. «Локомотив», ЦСКА-р, «Крылья Советов» ястадионхэм зэIукIэгъухэр ащыкIуагъэх, ау текIоныгъэр къыдахын зэрамы­лъэкIыгъэр гурыIогъуаеу щыт. «Ростов» ыкIи «Краснодар» апэ итхэм ащыщых шъхьае, бэкIэ ауж къинэхэрэм къашIуахьын алъэкIыгъэп. «Краснодар» «Тамбовым» дешIэзэ Iэгуаор къэлэпчъэпкъым тефэу, хьакIэхэр якъэлапчъэ чы­жьэу къыIукIынхэр яамал къымыхьэу бэрэ къыхэкIыгъ. Вандерсон метрэ заулэкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм дэуагъ, ау хъагъэм Iэгуаор ридзэнэу хъугъэп.

Футбол ешIэгъур хырыхыхьэм фэд. ЦСКА-м итренер шъхьаIэу Виктор Ганчаренкэм къызэриIуа­гъэу, Iэгуаор бэрэ пIыгъын плъэ­кIыщт, къэлапчъэм удэоным фэшI шIыкIэшIухэри къэогъотых. Сыдэу хъугъэми, къэлапчъэм Iэгуаор дэмыдзэу текIоныгъэр къыдэпхыщтэп. «Арсенал» гъогогъуи 3 ЦСКА-м икъэлапчъэ благъэу къекIугъ, инасып къыхьи, хъа­гъэм Iэгуаор ридзагъ.

Гъунэгъу Краснодар краим икомандэ ешIакIоу хэкIыжьыгъэр макIэп, шъобжхэр агъэхъужьынэу нэмыкIхэр игъо ифагъэхэп. Виктор Классон ешIэкIо анахь дэгъу­хэм ахалъытэ. Швецием ихэшыпыкIыгъэ командэ щешIэзэ шъо­б­жэу къытыращагъэр шIэхэу ыгъэ­хъужьынэу тежэ.

Ауж къинэрэ командэхэм рэхьат яIэп, апшъэрэ купым къыхэзынхэкIэ мэщынэх. Зинасып къыхьыщтыри, нахь лъэшыри уахътэм къыгъэлъэгъощтых.

Зэтэгъапшэх

1. «Зенит» — 42
2. «Локомотив» — 34
3. «Краснодар» — 34
4. ЦСКА – 33
5. «Ростов» — 31
6. «Динамо» — 24
7. «Арсенал» — 22
8. «Уфа» — 22
9. «Спартак» — 22
10. «Урал» — 21
11. «Ахмат» — 19
12. «Оренбург» — 19
13. «Кр. Советов» — 18
14. «Рубин» — 18
15. «Тамбов» — 18
16. «Шъачэ» — 14.
Я 19-рэ зэIукIэгъухэр
6.12
«Зенит» — «Динамо»
«Арсенал» — «Локомотив»
7.12
«Тамбов» — «Оренбург»
«Краснодар» — ЦСКА
«Ахмат» — «Уфа»
8.12
«Кр.Советов» — «Урал»
«Шъачэ» — «Рубин»
«Спартак» — «Ростов».
2019 – 2020-рэ илъэс ешIэ­гъум иапэрэ кIэлъэныкъо тыгъэгъазэм и 8-м аухыщт. 2020-рэ илъэсым игъатхэ зэнэкъокъум паублэ­жьыщт.