Проектым дырагъэштагъ

ШIэныгъэмкIэ ыкIи научнэ-техническэ политикэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ УФ-м шIэныгъэмкIэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ мэкъумэщ наукэм ылъэныкъокIэ организациехэм яIофшIэн гъэзекIогъэнымкIэ и Департамент ипащэу Вугар Багировыр.

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным и Стратегие къыдыхэлъытагъэу мэкъумэщ хъызмэтым и Адыгэ научнэ-ушэтыпIэ институт Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым зыхагъэхьажьырэм ыуж хэхъоныгъэ зэришIын ылъэкIыщт лъэныкъо­хэр ары Iофыгъо шъхьаIэу къэ­зэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэ­хэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом пэублэ пcалъэ къыщишIызэ, уахътэ къыхихи рес­публикэм къэкIогъэ Вугар Багировым шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. Стратегическэ отраслэхэм хэхъоныгъэ ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэнэу Адыгеим щызэхащэрэр къыдэплъытэмэ, непэ зытегущыIэхэрэ Iофыгъом мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим социальнэ- экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным и Стратегиеу 2030-рэ илъэсым нэс телъытагъэр зытштагъэр илъэс фэдиз хъу­гъэ. Респуб­ликэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэмкIэ пшъэрылъэу, гухэлъэу, мурадэу щыIэхэр зэкIэ мы программнэ документ шъхьаIэм къегъэнафэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Стратегиер зэхэдгъэуцо зэхъум анахь мэхьанэшхо зэттыгъэр мыщ обществэм еплъыкIэу фыриIэр зэдгъэшIэныр ары. Ащ пае документым ипроект зыфэдэщтымкIэ бизнесым, наукэм ыкIи гъэсэныгъэм, нэмыкI лъэныкъохэм ялIыкIохэр упчIэжьэгъу тшIыгъэх, тызэхэгущыIэжьыгъ. Ащ фэдэ площадкэхэм зэу ащыщ шIэныгъэмкIэ ыкIи научнэ-техническэ политикэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэтщагъэр. Къэралыгъор ыкIи обществэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр зэхэфыгъэн­хэм, пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм наукэр афэгъэзагъ, ащкIэ пшъэ­дэкIыжьышхо ехьы. Ащ пае тизэпхыныгъэ нахь тэгъэпытэ, шъолъырым шIуагъэ къытэу хэхъоныгъэ ышIыным тынаIэ тет.

Шъолъырым хэхъоныгъэ ышIы­нымкIэ стратегие гъэнэфагъэ зэрэщыIэр, ар непэ щы­Iэныгъэм зэрэщыпхыращырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ. Стратегиемрэ УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ жъо­ныгъокIэ унэшъуакIэм къыды­хэлъытагъэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ республикэр къэгъэ­лъэгъонэу зыкIэхьан фаехэмкIэ пшъэрылъхэм язэшIохынрэ мыщ дэжьым зэрэзэпхыгъэхэр хигъэ­унэфыкIыгъ. Стратегием ыгупчэ итыр ыкIи чIыпIэшхо щызыубытырэр цIыфымрэ инновациемрэ.

— Технологие пэрытхэм адиштэрэ агропромышленнэ комплексым, зекIоным, энергетикэ къабзэм, къыдэгъэкIы­жьын промышленностым хэхъоныгъэ ашIыныр ары непэ анахьэу тынаIэ зытетыдзагъэр. Мыщ дэжьым гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэ мэхьанэу яIэм инэу зыкъеIэты. Урысыем шIэныгъэмкIэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ иминистрэу Михаил Котюковым сызыIокIэм, мы Iофыгъохэм татегущыIагъ. Научнэ-инновационнэ ыкIи гъэсэныгъэм епхыгъэ организациехэм, учреждениехэм яIофшIэн зэхъокIыныгъэхэр фэтшIынхэу зэдэтштагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу мэкъумэщ хъызмэтымкIэ Адыгэ научнэ-ушэтыпIэ институтыр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым хэгъэхьажьыгъэнэу унашъо тшIыгъэ. Советым изэхэсыгъоу непэ зэхэтща­гъэм а Iофыгъор ары анахь шъхьаIэу тызытегущыIэщтыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофыгъоу зытегущыIэхэрэм епхыгъэ игъэкIотыгъэ доклад къышIыгъ апшъэрэ еджапIэм иректорэу Къуижъ Саидэ. Пшъэ­рылъэу къафагъэуцугъэр гъэцэкIэгъэным фэшI мэкъумэщ хъызмэтым и Адыгэ научнэ-ушэтыпIэ институт непэ изытет зыфэдэр зэрэзэрагъэшIагъэр, ащ изэфэхьысыжьхэм ялъытыгъэу IофшIэныр тапэкIэ зэрэзэхащэщтыр ащ къыIуагъ. Ащ епхыгъэ предложение гъэнэфагъэхэри къыхьыгъэх.

Къэралыгъом зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным агропромышленнэ комплексыр зэрилъа­псэр Вугар Багировым къы­Iуагъ. Iофыгъоу зытегущыIэхэрэр федеральнэ ведомствэм ипилотнэ проектэу зэрэщытыр ыкIи ар щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ­нымкIэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым IэпыIэгъу къызэрэфэхъущтхэр хигъэунэфыкIыгъ.

Советым хэтхэм федеральнэ ведомствэм игухэлъ ды­рагъэштагъ ыкIи проектыр аштагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.