Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Тыгъэгъазэм и 2-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс фэгъэкIотэны­­гъэ зиIэ кIэтхэгъу уахътэр кIощт. Гъэзетэу «Адыгэ макъэр» 2020-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъом къыпIукIэным фэшI сомэ 823-рэ чапыч 74-кIэ къип­тхыкIын плъэкIыщт.

Ныбджэгъухэр, тэгугъэ фэгъэкIотэныгъэ уахътэу Урысыем и Почтэ къыгъэнэфа­гъэр къызфэжъу­гъэфедэнэу.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъукIатх лъэпкъ гъэзетым!