Москва кIощтхэр тэшIэх

Хэгъэгум истудентхэм боевой искусствэхэмкIэ язэнэкъокъу Новочеркасскэ щыкIуагъ.

Къыблэм иныбжьыкIэхэр самбэмкIэ зэнэкъокъугъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт иеджакIохэр бэнэпIэ алы­рэгъум щызэхащэгъэ зэIукIэгъу­хэм ахэлэжьагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым ихэшыпыкIыгъэ командэ кIалэхэри, пшъа­шъэхэри хэтыгъэх.

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм ацIэхэр къетэIох.

Ульяна Ткаченко, кг 48-рэ, Дарья Ищенко, кг 52-рэ, ПашIо Алый, кг 68-рэ, Святослав Пучков, кг 74-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх.

Къэлэбый Рузан, кг 57-рэ, Надежда Лоцман, кг 72-рэ, тыжьыныр къахьыгъ. Николай Шаталов, кг 68-рэ, Гъыщ Къэп­лъан, кг 90-рэ, Михаил Мишин, кг 100, джэрзыр къыдахыгъ.

Апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэхэр къэзыхьыгъэхэр Урысыем истудентхэм якIэух зэнэкъокъоу Мос­ква щыкIощтым хэлэжьэщтых.

Ульяна Ткаченкэр, ПашIо Алый, Къэлэбый Рузанэ, нэмыкIхэри хэгъэгум изэнэкъокъухэм ахэлажьэхэзэ, яIэпэIэсэныгъэ хэп­шIыкIэу хагъахъо, медальхэр дзюдомкIи къыдахыгъэх. Тиспорт­сменхэм тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIынхэу тагъэгугъэ.

Тренер-кIэлэегъаджэу Нэпсэу Бислъан тибэнакIохэр зэнэкъо­къум фигъэхьазырыгъэх, пэщэныгъэ адызэрихьагъ.

— Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ, физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэх, — къы­ти­Iуагъ Нэпсэу Бислъан. — Урысыем истудентхэм якIэух зэIукIэгъухэм тибэнакIохэр афэдгъэхьазырыщтых.

Сурэтым итхэр: Адыгэ къэралы­гъо университетым ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр.