Лъэпкъыбзэр ашIэным пае

Къалэу Шъачэ ыкIи ТIопсэ районым арыт еджапIэхэу адыгабзэр зыщарагъашIэхэрэм апае кIэлэцIыкIухэр зэреджэщтхэ тхылъхэр Адыгеим зэраритыгъэхэр бэмышIэу къэттхы­гъагъ. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат апэрэ классхэм арыс еджэкIо цIы­кIухэм шIухьафтын афишIыгъ.

ШэхэкIэй щыщ предприни­мательхэм ЛIышъхьэм ишIу­шIагъэ дырагъэштагъ ыкIи лъагъэкIотагъ.

— Къоджэдэсхэу Кобж Мэдин Джанбек ыкъомрэ Ныбэ Къандаур Батырбый ыкъом-
рэ чылэм дэт кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэм къащэрэ сабыйхэм адыгэ лъэпкъ культурэм нэIуасэ зэрэфашIыщтхэ пкъыгъохэр къафащэфыгъэх, — къыIотагъ кIэлэегъаджэу Ныбэ Софье. — Ахэм краскэхэр, зэхэбгъэуцожьыщт сурэтхэр, адыгэ хьарыфхэр зытет кубик кIэракIэхэр, нэмыкIхэри ахэлъых.

Джащ фэдэу дэпкъхэм апа­лъэщт стендхэу адыгабзэкIэ тхыгъэхэм ягъэхьазырын те­фэгъэ ахъщэм щыщ Iахь афатыгъ. Джы сабый цIыкIухэм адыгабзэр зэрагъэшIэныр нахь къафэпсынкIэ хъущт. ДжэгукIэ шапхъэхэр агъэфедэхэзэ урокхэр зэхащэнхэ алъэкIыщт, ежьхэми ар агу рихьыщт ыкIи ашIогъэшIэгъоныщт.

Ныбэ Анзор.