ИнджылызыбзэмкIэ атхыгъ

Урысые гъэсэныгъэ Iофтхьабзэу «Инджылы­зыбзэмкIэ Урысые диктант» зыфиIорэм Адыгеир хэлэжьагъ.

Пшъэрылъ шъхьаIэу Iофтхьабзэм иIэр ныбжьыкIэхэм IэкIыб къэралыгъуабзэхэр зэраIэкIэлъхэр ушэтыгъэныр, нахь куоу зэрагъэшIэным фэщэгъэнхэр ары.

Мыщ фэдэ диктант илъэс къэс атхы. БлэкIыгъэ илъэсым Урысыем ишъолъыр 73-мэ ар ащыкIуагъ, нэбгырэ 32000-рэ хэлэжьагъ. Тиреспубликэ Iоф­тхьабзэр щыкIоным Адыгэ къэралыгъо университетым IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ ка­фед­рэр кIэщакIо фэхъугъ.

— Инджылызыбзэр зышIогъэ­шIэгъонэу, ащ изэгъэшIэн пылъхэм гъэцэкIэнэу диктантым иIэхэр ашIокъиныгъэхэп, — еIо Адыгэ къэралыгъо университетым IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ кафедрэм ипащэу Хьабэчыр Заремэ. – «Кругосветное плавание» («Circumnavigation») зыфиIорэ текстыр гущыIэухыгъэ 14-у зэхэтыгъ. Казанскэ университетым ияблэнэрэ ректорэу, астрономэу ыкIи Антарктидэр къызэIузыхыгъэм фэгъэ­хьыгъэ къэбар гъэшIэгъонхэм диктантыр афэгъэхьыгъагъ. Зэ­кIэмкIи студент 238-мэ диктантыр атхыгъ.

Iофтхьабзэм изэфэхьысыжьхэр тыгъэгъазэм и 8-м къэнэфэщтых. Акцием хэлэжьагъэхэм зэкIэми ар къэзыушыхьатырэ сертификатхэр аратыщтых.

Жэлдэшэ Рузан.
Сурэтыр Iофтхьабзэм къыщытырахыгъ.