Тыгъэгъазэм и 3-р – сэкъатныгъэ зиIэхэм я Дунэе маф

ЛъэбэкъушIухэр ашIых

Мы мафэм ихэгъэунэфыкIын зытегъэпсыхьагъэр сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм яIофыгъохэм анаIэ тырадзэныр, шIуагъэу ахэлъхэр, яфитыныгъэхэр ыкIи ягупсэфыныгъэ къэухъумэгъэнхэр, политическэ, социальнэ, экономическэ ыкIи культурнэ щыIакIэм ахэр хэлэжьэнхэм кIэгъэгушIугъэнхэм обществэм ынаIэ тыригъэтыныр ары.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къы­зэ­ритыгъэмкIэ, мы илъэсым иапэрэ мафэ ехъулIэу сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ мин 35-м ехъу республикэм щэпсэу. Ахэм ащыщэу 1300-р кIэлэцIыкIух.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм янахьыбэр икъу фэдизэу щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм пае къэралыгъо IэпыIэгъу ящыкIагъ. Ахэр зыхэхьэхэрэ социальнэ купхэм ялъытыгъэу реабилитационнэ, материальнэ ыкIи нэмыкI IэпыIэгъухэр арагъэгъотых. Ахэм яшIуагъэкIэ зипсауныгъэ амалхэр тэрэз цIыфхэм афэдэу мыхэри щыIэныгъэм зыкъыхагъотэн алъэкIы.

Аужырэ илъэсхэм сэкъатныгъэ зиIэхэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ лъэхъаным диштэрэ хэбзэгъэуцугъэ базэ щыIэ хъугъэ. Ащ къыхэбгъэщын плъэкIыщт сэ­къатныгъэ зиIэхэм яфитыныгъэ­хэм я Конвенцие Урысые Федерациер зэрэкIэтхагъэр.

Мы цIыф купым социальнэ IэпыIэгъоу ратырэм къыхеубытэх пенсие фэIо-фашIэр, мазэ къэс аратыхэрэ ахъщэ тынхэр, Iэзэгъу уцхэр ыкIи техническэ пкъыгъохэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, санаторнэ-курортнэ Iэзэныр. ЦIыфхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэми, аратырэ социальнэ IэпыIэгъу-­хэм илъэс къэс ахэхъо, ахэр бюджет зэфэшъхьафхэм къа­рэкIых.

Къэралыгъо программэу «Доступная среда» зыфиIоу 2016-2020-рэ илъэсхэм ателъы­тагъэр Адыгеим щыпхыращы. 2018-рэ илъэсым а программэм игъэцэкIэн сомэ миллион 15-м ехъу, мы илъэсым миллиони 10-м нахьыбэ пэIуагъэхьагъ. Респуб­ликэм ит социальнэ, транспортнэ ыкIи инженернэ объекти 193-м щыщэу 129-р сэкъатныгъэ зиIэхэмкIэ Iэрыфэгъоу зэтырагъэпсыхьагъ (процент 66,84-рэ).

Сэкъатныгъэ зиIэхэм яобщественнэ организациехэр къэралыгъо органхэм яIофшIэн чанэу хэлажьэх. ЛъэныкъуитIур зэгъу­сэу шIэжь ыкIи юбилейнэ ма­фэхэр хагъэунэфыкIых. А общественнэ организациехэм яIофшIэн пэIуагъэхьанэу илъэс къэс ахъщэ афатIупщы. Джащ фэдэу зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъуагъэхэм культурэм, спортым, творчествэм, гъэсэныгъэм алъэныкъокIэ гъэхъэгъэ­шIухэр зэрашIыхэрэм ыкIи рес­публикэм ищыIэныгъэ чанэу зэрэхэлажьэхэрэм афэшI Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ гъэнэфэгъэ шIухьафтыныр афагъэшъуашэ.

Iэшъынэ Сусан.