ТекIоныгъэм и Мафэ зэрифэшъуашэу хагъэунэфыкIыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат фон­дэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэщэкIо комитет изэхэсыгъо тыгъуасэ хэлэжьагъ. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэр къэкIорэ илъэсым зэрифэшъуашэу хэгъэунэфыкIыгъэным тегущыIагъэх.

— МэфэкIым мэхьанэу иIэр пстэуми къагурыIон, ар IофтхьабзэхэмкIэ баеу, цIыфхэмкIэ гуIэтыпIэу хэгъэунэфыкIыгъэным тишъыпкъэу Iоф дэтшIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — ГъэшIэгъонэу, гум къинэжьынэу зэхэтщэным тыпылъыщт. Республикэм псэупIэхэу итхэр мэфэкIым къыхэдгъэлэжьэнхэ фае. Ветеранхэм анахьэу тынаIэ атедгъэтыныр пшъэрылъ шъхьаI. IофшIэнхэм ныбжьыкIэхэр, юнар­мейцэхэр ахэтщэнхэ фае.

КъэкIорэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ нэс Паркэу «Патриот» зыфиIорэм гъэцэкIэжьынхэр щашIынхэ ыкIи Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр ащ щырагъэкIокIынхэ гухэлъ зэрэщыIэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Мыщ нахь цIыфыбэ къекIолIэным зэрэпылъыщтхэр ащ къыIуагъ.

ТекIоныгъэм фэгъэхьыгъэ саугъэтхэр агъэцэкIэжьынхэм Iофыгъохэу япхыгъэ­хэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Ахэм анаIэ атырагъэтынэу республикэм и ЛIышъхьэ муниципалитетхэм пшъэрылъ афигъэуцугъ. Адыгеим псэупIэхэу ит пстэуми IофшIэнхэр зэращыкIонхэ фаер КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Зэхэсыгъом къызэрэщаIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 9-м ехъулIэу объект 34-мэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIощтых. Ащ нэмыкIэу, лIыхъужъныгъэу къахэфагъэмкIэ мемориальнэ пли­тэхэм ацIэхэр атетхэгъэныр къэзылэжьыгъэ нэбгырэ 51-рэ агъэнэфагъ.

«Книга Памяти» зыфиIорэ тхылъым ия 5-рэ томрэ «Победители» зыфиIорэм ия 4-рэ томрэ якъыдэгъэкIын респуб­ликэм Iоф щыдашIэ. Муниципальнэ образование пэпчъ ащ хэлажьэ. «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945гг.» зыфиIорэ медалыр зыфагъэшъошэщтхэм ягугъу зэ­хэсыгъом къыщашIыгъ. Тызыхэт илъэсым ишэкIогъу мазэ и 1-м ехъулIэу мыщ фэдэ медаль къаратынэу нэбгырэ 2664-рэ агъэнэфагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.