ПшъэдэкIыжь арагъэхьыщтэп

Мы илъэсым цIыфым ипсауныгъэ зэрар езыхырэ шъобж зэфэшъхьафхэр атыращагъэхэу, ащ къыхэкIыкIэ ящыIэныгъэ ахъожьыгъэу, джащ фэдэу IашэмкIэ зиукIыжьы­гъэу хъугъэ-шIэгъабэ агъэунэфыгъ. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае Росгвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм лицензие- Iизын IофшIэнымкIэ иподразделение иучет Iашэхэр зэрэщамытхыгъэхэр.

Хэбзэнчъэу агъэфедэрэ Iашэр егъэзыгъэ Iоф хэмылъэу игъом атыжьыгъагъэмэ, мыхэм афэдэ тхьамыкIагъохэм ащыухъумагъэхэ зэрэхъущтгъагъэм щэч хэлъэп.

Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм республикэм щыпсэухэрэм закъыфегъазэ хэбзэнчъэу Iашэхэр амыгъэфедэнхэу, егъэзыгъэ Iоф хэмылъэу къэохэрэ пкъыгъохэр, щэхэр, Iашэхэр атыжьынхэм фэIорышIэрэ программэм чанэу хэлэжьэнхэу. Сыда пIомэ егъэзыгъэ Iоф хэмылъэу Iашэхэр язытыжьхэрэм пшъэдэкIыжь арагъэхьыщтэп.

АР-м иминистрэхэм я Кабинет ыштэгъэ зэхэубытэгъэ программэу «Хэбзэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнхэр» зыфиIоу 2018 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэм къызэрэдилъы­тэрэмкIэ, хэбзэнчъэу агъэфедэрэ Iашэр егъэзыгъэ Iоф хэмылъэу язытыжьхэрэм ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мини 100 аратынэу егъэнафэ.
Росгвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэмрэ АР-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ зэгъусэхэу зэрахьэгъэхэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ гранати 4, гранатометым илагъымэ 87-рэ, авиационнэ топыщэ 24-рэ, шхонч 17 ыкIи газкIэ орэ зы пистолет къатыжьыгъэх. Мы мафэхэм яхъулIэу сомэ 124 800-рэ цIыфхэм аратыжьыгъэ.

Хэбзэнчъэу Iашэхэр зыгъэфедэхэу, яшIоигъоныгъэкIэ ахэр язытыжьынхэу фаехэм муниципальнэ образованиехэм я ОВДхэм ядежурнэ частьхэм ыкIи Росгвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм лицензие-Iизын IофшIэнхэм яподразделение пстэуми зафагъэзэн алъэкIыщт.