Ныбджэгъухэр фэгушIох

Судьяхэр хэмылажьэхэу спорт зэнэкъокъухэр зэхащэхэрэп. Николай Походенкэм имэфэкI мафэ непэ хигъэунэфыкIызэ, ищыIэныгъэ гъогу фызэплъэкIыжьы.

Мыекъуапэ къыщыхъугъ, икIэлэцIыкIугъом футбол ешIэщтыгъ. Тренерхэу Г. Безбогиныр, А. По­номаревыр ипащэхэу зэIукIэ­гъухэм зафигъэхьазырыщтыгъ. ФутболымкIэ судья хъуныр имурад шъхьаIэхэм ахилъытэщтыгъ. Виктор Калешиныр IэпыIэгъу къыфэхъузэ, спортышхом хэ­-хьагъ.

СССР хэгъэгушхом щыкIорэ зэнэкъокъум иапшъэрэ куп исудьяу щытыгъ. «Динамо» Тбилиси «Торпедо» Москва зызэдешIэхэм, Н. Походенкэр зэнэкъокъум исудья шъхьэIагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт Н. Походенкэм къыухыгъ. Аужырэ илъэс­хэм Адыгэ Республикэм футболымкIэ и Федерацие итхьаматэу Iоф ешIэ.

— Спорт псэуалъэхэу тиIэхэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо, — къеIуатэ Николай Походенкэм. — Республикэм зэнэкъокъухэр гъэшIэгъонэу щэкIох. Адыгеим ифутбол зеушъомбгъу. Къоджэ спортыр нахь лъагэу къэIэтыгъэ­нымкIэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэр Iофыгъуа­бэмэ кIэщакIо афэхъух. ЕгъэжьэпIэшIухэу ашIыгъэхэр лъыгъэкIотэгъэнхэм тыпылъ.

Николай Походенкэм ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэшI иныбджэгъухэр, спортым иIофышIэхэр къыфэгушIох, бэгъашIэ хъунэу фэлъаIох. Опсэу, Николай! Тхьэм уигухэлъышIухэр къыбдегъэхъух.