Зэнэкъокъур тшIогъэшIэгъон

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэла­жьэ­хэрэ командэхэу апшъэрэ ку­пым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъу­хэр тыгъэ­гъазэм и 1-м яIа­гъэх.


КIэуххэр

«Спортмастер» — «Фыщт» — 1:2, «МФОК-Ошъутен» — «ЧIыгушъхь» — 0:3, «Урожай» — «Картонтара-СШОР» — 5:1.
«Дорожник» — «Ошъутен» — 1:5.

«Фыщтым» иешIакIохэу Виталий Власовымрэ Александр Нартиковымрэ зэрызэ «Спортмастерым» икъэлапчъэ Iэгуаор да­дзагъ. ХъокIон Заур «Спортмастерым» къыхэщыгъ, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ.

«ЧIыгушъхьэм» хэтэу Антон Винниковым тIогъогогъо, Шэртан Бислъан зэ «МФОК-Ошъутенэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ.

«Картонтара-СШОР-м» зэIукIэгъур дэгъоу ыублагъ, Зезэрэхьэ Артур «Урожаим» икъэлапчъэ Iэгуаор дахэу дидзагъ. Тульскэм иешIакIохэм ягуетыныгъэ къырамыгъэIыхэу апэкIэ илъыщтыгъэх. Денис Крыловым гъогогъуищэ, Александр Филипповымрэ Валерий Яковлевымрэ зэрызэ хъа­гъэм Iэгуаор радзи, 5:1-у текIоныгъэр къыдахыгъ.

«Ошъутенэм» иешIакIохэу Мэз­лэукъо Рустамрэ Такълый Рус­лъанрэ тIорытIо, Щыко Руслъан зэ «Дорожникым» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. Iащэ Анзор «Дорожникым» хэт. Метрэ 15 фэдизкIэ къэлапчъэу зыпэчыжьэм лъэ­шэу дауи, хъагъэм Iэгуаор щычэрэгъугъ. «Дорожникыр» дэеу ешIагъэу тлъытэрэп, «Ошъутенэр» иIэпэIэсэныгъэкIэ нахь лъэшыгъ.

ЧIыпIэхэр

1. «Ошъутен» — 6
2. «Урожай» — 6
3. «ЧIыгушъхь» — 6
4. «Картонтара» — 3
5. «Фыщт» — 3
6. «Спортмастер» — 0
7. МФОК – 0
8. «Дорожник» — 0.
Я 3-рэ зэIукIэгъухэр
8.12
«Фыщт» — «Картонтара»
«Ошъутен» — «Спортмастер»
«ЧIыгушъхь» — «Урожай»
«Дорожник» — МФОК.

ЗэIукIэгъухэр

Пчэдыжьым сыхьатыр 10-м стадионэу «Юностым» щаублэщтых.

Зэнэкъо­къум изэхэщакIохэм ащыщхэу Сергей Двойниковымрэ Пэнэшъу Мыхьамодэрэ къызэрэтаIуа— гъэу, судья­хэм япшъэ­рылъхэр дэгъоу агъэ­ца­кIэх. ЕшIа­кIо­хэм гуеты­ныгъэ ахэлъ. Футболыр зышIогъэшIэгъонхэу зэIукIэгъухэм яплъыхэрэм загъэ­псэфынымкIэ амалышIухэр яIэх.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, республикэм спортымкIэ иIофышIэхэр ешIэгъухэм яплъыгъэх.

Сурэтым итхэр: «Урожаир» «Картонтара-СШОР-м» футбол дешIэ.