Боксым имэфэкI шъыпкъагъ

Профессиональнэ боксымкIэ Дунэе зэIукIэгъоу «Кавказ ыгу» зыфиIорэр апэрэу Адыгэ Республикэм щыкIуагъ.

Спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэхащэгъэ зэнэкъокъур боксым имэфэкI мафэу плъытэ хъущт. СпортымкIэ дунаим щызэлъашIэрэ комментаторэу Александр Загорскэм пчыхьэзэхахьэр зэрищагъ.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Щамиль Сабировыр, профессиональнэ боксымкIэ дунаим апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Григорий Дрозд, ШIушIэ фондым ипащэу Андрей Андреевыр, фэшъхьаф цIэрыIохэр зэхахьэм щызэIукIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэнэкъокъум изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъ. Краснодар краим, Адыгэ Республикэм боксымкIэ яфедерациехэр зэнэкъокъум икIэщакIохэм ащыщых.

Тиреспубликэ щапIугъэхэ боксерхэу Сергей Врадий ыкIи Игорь Ионовым тагъэгушIуагъ. С. Врадий Краснодар краим испортсменэу Самвел Погосян текIуагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт ия 2-рэ курс Сергей Врадий щеджэ, тренерэу Сергей Ким ипащ.

— Зэнэкъокъур Мыекъуапэ зэрэщыкIуагъэм сэркIэ мэхьанэ иI, — къытиIуагъ Сергей Врадий. – СичIыпIэгъухэр къызэрэсфэгумэкIыхэрэм сигъэгушхощтыгъ. ЗэхэщакIохэм лъэшэу тафэраз…

ЗэлъашIэрэ тренерэу Владимир Овчинниковым ыгъэсэрэ Игорь Ионовыр Къыблэ-Сахалинскэ къикIыгъэ Максим Летвинец текIуагъ. Адыгэ Республикэм ибыракъ Игорь Ионовым зэнэкъо­къум щигъэбыбэтагъ. НэбгырипшI пчъагъэ къыгоуцозэ нэпэеплъ сурэтхэу атырахыгъэхэр гум шIукIэ къинэжьыщтых. Теуцожь районым къикIыгъэ купышхом Игорь Ионовыр хэтэу сурэтэу атырахыгъэм къеушыхьаты спортым лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр.

— Мыекъуапэ текIоныгъэр къызэрэщыдэсхыгъэр сищыIэныгъэ хэкIокIэщтэп, — къытиIуагъ Игорь Ионовым. – Тхьэм псауныгъэ къарет Iэгу къысфытеуагъэхэм…

Руслан Файфер Краснодар щыщ, Юрий Кашинскэр Новосибирскэ къикIыгъ. Едзыгъо 12-м боксерхэр щызэнэкъокъугъэх. ЗэIукIэгъур зыхьыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ. Р. Файфер текIоныгъэр фагъэшъошагъ, Дунэе зэнэкъокъум хэлэжьэнымкIэ фитыныгъэ иIэ хъугъэ.

Африкэм илIыкIо боксерхэри Мыекъуапэ щыкIогъэ зэнэкъо­къум щытлъэгъугъэх.
Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Правительствэмрэ Парламентымрэ якъулыкъушIэхэр зэнэ­къокъум еплъыгъэх.

— Спортым имэфэкI непэ тлъэгъугъэ. Боксерхэм тафэгумэкIыщтыгъ, зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыщтыр тымышIэу тяплъыгъ. Боксер пэпчъ гуетыны­гъэ, лIыгъэ къызхигъэфагъ, спорт­сменхэм лъы­тэныгъэ зэфашIы­жьыщтыгъ, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

— Илъэс къэс боксымкIэ Дунэе зэIукIэгъур Мыекъуапэ щызэхащэнэу къэбар зэрэзэхэсхыгъэм сигъэгушIуагъ, — къытиIуагъ ду­наим ичемпионэу Григорий Дрозд. – Адыгэ Республикэм спорт псэолъэ дэгъухэр щагъэ­псыгъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ спортым пыщагъ. Мыекъуапэ щырагъэжьэгъэхэ Дунэе зэIукIэгъухэр лъагъэкIотэнхэу зэхэщакIохэм сафэлъаIо.