Анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ

Предприниматель ныбжьыкIэхэм язэнэкъокъоу «Молодой предприниматель России-2019» зыфиIорэр къалэу Казань щыкIуагъ. Ащ изы лъэныкъоу «Мэкъумэщ хъызмэтыр» зыфиIорэм ятIонэрэ чIыпIэр щиубытыгъ Адыгеим икIыгъэ фермер ныбжьыкIэу Алексей Федоровым.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, фермер ныб­жьыкIэр Кощхьэблэ районыр ары зыщылажьэрэр, чIыгулэжьыным пылъ. Зэнэкъокъум иапэрэ уцугъоу предпринимательхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэзэгъэ Гупчэм чъэпыогъу мазэм щыкIуагъэм текIоныгъэр къыщыдихы­гъагъ.

Алексей мэкъумэщ хъызмэтым хэхъо­ныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм ыкIи мэкъумэщ продукцием ибэдзэршIыпIэ зегъэушъомбгъугъэным афытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэм къыдыхэлъытагъэу 2019-рэ илъэсым грантэу сомэ миллионрэ мин 500-рэ къыратыгъ. АщкIэ тракторрэ чылэпхъэеут машинэрэ къыщэфыгъэх.