Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу, партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу КъумпIыл Мурат партием и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым и Общественнэ приемнэ зыкъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, цIыфхэм ялъэIу тхылъхэр зыфэгъэхьыгъэхэр ведомствэ зэфэшъхьафхэм яIофшIэн, зыщыпсэухэрэ унэхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ IэпыIэгъу ятыгъэныр, фэтэрыбэу зэхэт­унэхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэу ара­шIылIэхэрэм язытет, цIыфхэм Iоф ашIэнымкIэ ыкIи къяIэзэнхэмкIэ фитыныгъэу яIэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэр, паллиативнэ IэпыIэгъукIэ заджэхэрэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэныр ары. Общественнэ организациеу «Союз абхазских добровольцев РА» зыфиIорэм илIыкIо зыкъызэрафигъэзэгъэ тхылъми хэплъагъэх.

КъумпIыл Мурат къекIолIагъэ пэпчъ къыIуагъэм едэIугъ, ащ дакIоу министрэхэм, комитетхэм япащэхэм, къалэу Мыекъуапэ имэр пшъэрылъ гъэнэфагъэ­хэр афишIыгъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Контрольнэ гъэIорышIапIэ лъыплъэщт пшъэрылъэу афишIыгъэхэмкIэ пIалъэхэр укъуагъэ мыхъунхэм ыкIи тэрэзэу гъэцэкIэгъэнхэм.

«ЧIыпIэхэм Iофыгъохэр зэращызэшIуахыхэрэм ишыхьатэу щытых тхылъхэу цIыфхэм къырахьылIагъэхэр. Мафэ къэс муниципальнэ образованиехэм япащэхэм ыкIи ведомствэхэм Iофэу ашIэрэм къып­къырыкIыхэзэ зэрэрес­публикэу хабзэм илIыкIохэм Iофэу щашIэрэм шIуагъэу къытырэм уасэ фашIы. ЗэкIэ къекIолIагъэхэм зэрищы­кIагъэм тетэу зыгъэгумэкIыхэрэ Iофы­гъохэмкIэ къадэгущыIэщтых, ахэм ялъытыгъэу унашъохэри аштэщтых», — къыхигъэщыгъ республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум къызэрэщиIуагъэмкIэ, партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу бэмышIэу зэрэхадзыгъэм цIыфхэм ятхылъхэм, ялъэIухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ пшъэдэкIыжьэу иIэм джыри нахь къыхегъахъо. Партием и Тхьаматэ ишъолъыр общественнэ приемнэ ипащэу Шъао Аскэр пшъэрылъ фишIыгъ цIыфхэм ялъэIухэм Iоф зэрадашIэрэм ипартийнэ уплъэкIун ыгъэлъэшынэу.

«ТиIофшIэнкIэ анахь мэхьанэшхо зэттын фаер цIыфхэм яIофыгъохэр, ягумэкIыгъохэр ары. Нэбгырэ пэпчъ илъэIу тхылъ тэрэзэу зэшIохыгъэ хъуным тылъыплъэн фaе, теурыкIуагъэ ащкIэ къызыхэдгъафэ хъущтэп. Партием ипащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэ къытфашIыгъ: цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъо ин пстэухэмкIи IэпыIэгъушIу тафэхъун фае», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.