Хьасанэкъо Мурат аIукIагъ

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

Мыщ нэбгыри 8 къекIолIагъ. ЛъэIу тхылъхэр нахьыбэрэмкIэ зыфэгъэхьыгъагъэхэр физическэ культурэмрэ спортымрэ яхэхъо­ныгъэ, общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан.

Депутатым зыкъыфигъэзагъ ныбжьыкIэ общественнэ организацием илIыкIо. Спорт лъэпкъ­хэу ралли спринт, дрифт зыфэпIощтхэмкIэ ыкIи нэмыкI­хэмкIэ зэнэкъокъухэр зыщызэхащэхэзэ ашIыщт автодромым игъэпсынкIэ ишIуагъэ аригъэкIыным ар къы­кIэлъэIугъ. Джащ фэдэу общественнэ IофышIэхэм ямурадхэм ащыщ автоспортымкIэ зызщагъэсэщт еджапIэ автодромым тегъэпсыхьагъэу ашIынэу. Депу­татым къыгъэгугъагъэх а Iофыгъохэм язэшIохын ышъхьэкIэ ынаIэ тыригъэтынэу.

— НыбжьыкIэхэм яфедэ къы­дэзылъытэрэ Iофыгъоу къэуцурэ пстэуми Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат инэу ынаIэ атырегъэты. ТиныбжьыкIэхэм лъэныкъо пстэумкIи хэхъоныгъэ ашIыным диштэу къэралыгъо структурэхэм яIоф­шIэн агъэпсы. Iо хэмылъэу про­ектым зыщыдгъэгъозэщт ыкIи сэри, мы Iофым епхыгъэ къулыкъухэми зэфэхьысыжь гъэнэфагъэхэр тшIыщтых, — къы­хигъэщыгъ Хьасанэкъо Мурат.

Джащ фэдэу депутатым зыкъыфигъэзагъ станицэу Ханскэм щыпсэурэ бзылъфыгъэм физическэ культурэмрэ спортымрэ яхэхъоныгъэ ыгъэгумэкIэу. Мы лъэхъаным гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ организации 4 псэупIэм дэт, ахэм зэкIэми спорт инфраструктурэ яIэу щыт, зышIоигъо пстэуми спорт псэуалъэхэр къызфагъэфедэнхэ алъэкIыщт.

— Сэ сызэрэщыгъуазэмкIэ, джырэ уахътэм диштэрэ спортивнэ залэу нэбгырэ 250-рэ фэдиз зычIэфэщтыр гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениеу «ЕджэпIэ шъхьаIэу N 25-р» зыфиIорэм чIыпIэу ыубытырэм щашIы. Джащ фэдэу физкультурэ-спорт комплексым игъэ­псын иIофыгъо игъэкIотыгъэу тегущыIэх. Сэ амалэу сиIэм елъытыгъэу псэолъэшIынхэу рагъэжьагъэхэм ыкIи проектхэу рахъухьагъэхэм ягъэпсынкIэн сыхэлэжьэщт, — къыIуагъ парламентарием.

Ащ нэмыкIэу республикэм имуниципалитетхэм ащыщ горэм щыпсэурэм гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэмрэ щагухэмрэ язэтегъэ­псыхьан иIофыгъокIэ зыкъыфигъэзагъ.

— Общественностым илIыкIохэм зигугъу къашIыгъэ Iофыгъохэр зэкIэ сэ сиполномочиехэм къызэрахьэу зэшIохыгъэ хъунхэм сыдэлэжьэщт, ащкIэ хабзэм ичIыпIэ къулыкъухэм гъусэныгъэ адысиIэщт, анахьэу партиеу «Единэ Россием» ифедеральнэ проектэу «Къэлэ гъэ­псыкIэр» зыфиIорэм диштэу ахэр зэшIотхыщтых, — зэфэхьысыжь къышIыгъ депутатым.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.