Тренер шъхьаIэр зэблахъугъ

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет щыкIогъэ зэхахьэм зэхэщэн Iофыгъохэр къыщаIэтыгъэх, зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх.

Гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» итренер шъхьа­Iэу аужырэ илъэсхэм Iоф зышIэщтыгъэ Александр Реввэ иIэнатIэ IуагъэкIыгъ. «АГУ-Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу ар агъэнэфагъ.

Никита Голуб «АГУ-Адыифым» джы итренер шъхьаI. Республикэм испорт Н. Голуб шIукIэ щашIэ. КIэлэеджэкIо командэхэм пэщэныгъэ адызэрихьэзэ, щытхъоу къытфихьыгъэр макIэп. Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ 2019-рэ илъэсым типшъашъэхэм апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ. БлэкIыгъэ илъэсхэм «Адыифым» хэт кIэлэеджакIохэм Урысыем изэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх.

Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, Адыгэ Республикэм игандбол лъапсэ фэзышIыгъэ Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэ спорт еджапIэм Никита Голуб кIэлэеджакIохэр щигъасэхэзэ, спортышхом игъогу тырищагъэх. Алина Морозовар, Ангелина Куцеваловар, Юлия Кожубековар, нэмыкIхэри Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хэтхэу Европэм изэнэкъокъу хэлэжьагъэх. Адыгеим икомандэ шъхьаIэу «АГУ-Адыифым» аштагъэхэу яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.

Гандбол клубэу «Адыифыр» суперлигэм хэт, ауж къинэхэрэм ащыщ. Мы илъэсым «Кубань» ыкIи «Ладэм» адешIэнэу щыт. Апэрэ зэIукIэгъур Краснодар щыкIощт, ятIонэрэр Мыекъуапэ щызэхащэщт. «Адыифым» ща­гъэсагъэхэм Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим изэнэкъокъухэм медальхэр къащахьыгъэх. Тигандбол командэ иешIакIэ хигъэ­хъонэу, нахьыбэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.