ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх

Творческэ зэнэкъокъоу «Новые имена в созвездии НоваВинд» зыфиIорэм хэлэжьагъэхэм яIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон культурэм и Унэу «Гигантым» къыщызэIуахыгъагъ ыкIи ащ текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм шэкIогъум и 20-м щафэгушIуагъэх.

Анахь IофшIэгъэ дэгъухэр къэгъэлъэгъоным хагъэхьагъэх, текIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм дипломхэр ыкIи шIухьафтынхэр аратыгъэх: экшн-камерэхэр, провод зыпылъ наушникхэр, колонкэхэр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Iоныгъом и 23-м къыщегъэжьагъэу шэкIогъум и 22-м нэс кIэлэ­еджакIохэу илъэси 7 – 14 зыныбжьхэм азыфагу Къэра­лыгъо корпорациеу «Росатомым» иком­паниеу НоваВинд мы зэ­нэкъокъур щызэхищагъ.

Хэлэжьагъэхэм ятворчествэ едзыгъуитфыкIэ уасэ фашIыгъ: сурэтшIыгъэ, интернет-мем, комикс анахь дэгъур, интервью, репортаж ыкIи зарисовкэ шIыкIэхэм атетэу видеокъэгъэлъэгъон анахь гъэшIэгъоныр. Хабзэм, къэбар жъугъэм иамалхэм, творческэ интеллигенцием илIы­кIохэр зыхэхьэгъэ жюрим къырахьылIэгъэ IофшIэгъэ 300-м анахь дэгъухэр къыхихыгъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, жьыбгъэм ыкIуачIэкIэ Iоф зышIэщт электростанциехэм яшIын Шэу­джэн ыкIи Джэджэ районхэм ащэкIо. Ахэм яшIуагъэкIэ Адыгэ Республикэм энергиеу зыщыкIэрэр процент 20-кIэ нахь макIэ хъущт. Ащ имызакъоу, мыщ IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр къытыщтых, бюджетым хэбзэIахь тедзэхэр къихьащтых.