Сомэ миллиард 19-м нэсыгъ

Мы илъэсым чъэпыогъум и 1-м ехъулIэу тишъолъыр июридическэ лицэхэм якредитнэ Iалъмэкъ илъ ахъщэр сомэ миллиард 18,9-м нэсыгъ.

Мы кредитхэм янахьыбэр зыштагъэхэр Адыгеим къыдэгъэ­кIыжьын производствэм щыпылъхэр ары (процент 40). Ахъщэ чIы­фэу аты­гъэм ияплIэ­нэрэ Iахь мэкъумэщ хъызмэтшIапIэ­-хэм аштагъэу мэхъу. Республикэм иаграрнэ сектор ипредпринимательхэм ащ фэдэ чаныгъэ къызкIахэфагъэр яхъызмэтшIапIэхэр зыфэгъэзэгъэгъэ лъэныкъор зэблахъуи, къохъуным зэрэфежьагъэхэр ары.

— ИкIырэ илъэсым иаужырэ мэзих банкхэм ахъщэу къарахырэм шапхъэхэу пылъхэр нахь зэрагъэмэкIагъэр къэ­лъагъо. Сатыум ыкIи псэолъэшIыным епхыгъэ предприятиехэм ахъщэу банкым къырахырэр нахьыбэ хъугъэ, — къыIуагъ Урысые Федерацием и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ и Лъэпкъ банк и Къутамэ игъэIорышIакIоу Сергей Самойленкэм.

Зэхэт кредитнэ Iалъмэкъым ызыныкъо зыубытырэр Адыгеим ипредпринимательствэ цIыкIурэ гурытымрэ.

2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу Iоныгъом нэс юридическэ лицэхэм ахъщэ чIыфэу сомэ миллиарди 9,5-рэ банкым къырахыгъ.