Псауныгъэр щапсыхьэ

Урысыем ифизкультурнэ-спорт зэхэт Iофыгъоу ГТО-м Адыгэ Республи­кэр зэрэхэлажьэрэм ехьылIэгъэ зэхахьэхэр районхэм, къалэхэм ащэкIох.

IофшIэным, хэгъэгум икъэухъу­мэн цIыфхэр афэгъэсэгъэнхэмкIэ (ГТО-м), едзыгъо хэхыгъэхэм яшIуагъэкIэ физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм япчъагъэ хэхъо. Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэхахьэр Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам зэрищагъ. Ащ зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэу, республикэм испорт псэуалъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. СпортымкIэ гъэхъагъэ ашIынымкIэ амалышIухэр яIэх. ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэгъэ­пшэнхэм къапкъырыкIырэ Iофыгъохэм тагъэгугъэ.

2019-рэ илъэсым Адыгэ Рес­публикэм ГТО-м ехьылIэгъэ Iофы­гъо 53-рэ щызэхащагъ, а пчъагъэм щыщэу 6-р шъолъыр Iоф­тхьабзэу щыт. Нэбгырэ мин 18-м нахьыбэ зэнэкъокъухэм ахэлэ­жьагъ. Физкультурник мини 5-м нахьыбэмэ тамыгъэ дэгъу дэдэр афагъэшъошагъ. Дышъэр мини 2-рэ 225-мэ къыдахыгъ. Тыжьыныр 1842-мэ, джэрзыр 1114-мэ къахьыгъ.

Къалэхэм, районхэм якомандэхэм унэшъо хэхыгъэхэр аща­штагъэхэу зэнэкъокъухэм ахэлажьэх. Ягъэхъагъэхэм яхьылIэгъэ тхыгъэхэр гъэзетхэм къащахаутыгъэх, телевидениемкIэ, ра­диомкIэ къэтынхэм къащаIуагъ ГТО-м зызэриушъомбгъурэр.

Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ игуадзэу Сергей Стельмах, Мыекъопэ районым иадминистрацие ипащэ игуадзэу Лариса Милосердинар, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Анахьэу къыхагъэщыгъэр чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьыпIэхэм къащырагъа­жьэзэ, ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм ныбжь зэфэшъхьафхэр зиIэхэр зэрахэлажьэхэрэр ары.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат Адыгэкъалэ, Кощхьэблэ ыкIи Шэуджэн районхэр къахигъэщыгъэх, ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ ахэр бэмэ щысэшIу афэхъух, Интернетым иамалхэр агъэфедэх.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Константин Щербаковыр, республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу МэщлIэкъо Хьамед, республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэу Пэрэныкъо Сусан, АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иIофышIэу Елена Ткаченкэр, Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневыр, нэмыкIхэри къэгущыIагъэх.

Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Барцо Тимур къызэрэтиIуагъэу, дзэм къулыкъушIэ кIощт кIалэхэм яспорт IэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ ГТО-м ишапхъэхэр кIэлэеджакIохэм зэрагъэцакIэрэм мэхьэнэ ин раты. Спорт псэуалъэ­хэр респуб­ликэм зэрэщагъэ­псыхэрэм шIогъэшхо иI. Ныб­жьыкIэхэм спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм за­фагъэсэнымкIэ яамал­хэм ахэхъо.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.