МэфэкI фаб

Адыгэ Республикэм иеджапIэхэм, культурэ гупчэхэм, икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, культурэм иунэхэм ным и Мафэ игъэкIотыгъэу ащыхагъэунэфыкIыгъ.

Ным и Мафэ фэбагъэ ыкIи гукIэгъу-шъэбагъэ зыхэлъ мэфэкI, ар хэти анахь илъапIэу ыкIи къыпэблэгъэ цIыфым фэгъэхьыгъ. Хэтрэ сабыий ана­хьышIу ылъэгъурэмкIэ уеупчIыгъэми, емыгупшысэжьэу зы къыуиIощтыр: «Сян анахь шIу слъэгъурэр!» Ныр сыдигъуи шэн дэхабэм – шэнышIуагъэм, Iушыгъэм, дэхагъэм, гукIэгъу мыухыжьым язехьакIу. Ащ сы­дигъуи шIоу хэлъ пстэур —ишIулъэгъу, ишъэбагъэ, ищэIагъэ, игукIэгъу-гумэкI исабый фегъэкIуатэ. Ныр сыдигъуи хэтрэ цIыфкIи тищыIэныгъэ чIыпIэ хэхыгъэ щызиI, анахь шъхьаI.

Ным и Мафэ ехъулIэу Теуцожь районым исоциальнэ IофышIэхэмрэ культурэм илэжьапIэхэмрэ зэгъусэхэу Iофтхьабзэхэр щызэхащагъэх. Къутырэу Шевченкэм культурэм и Унэу дэтым ахэм концертышхо къыщатыгъ. Ар пащэхэу С. Бэрзэ­джым ыкIи художественнэ Iэшъ­хьэтетэу Н. Скиба акIуа­чIэкIэ агъэхьазырыгъ. КIэлэ­цIыкIу ансамблэу «Гусельки», джырэ къэшъуакIэхэр къэзышIырэ ансамблэхэр яплъыгъэ цIыфыбэм лъэшэу агу рихьыгъэх.

Ным имэфэкIэу Шевченкэм щыIагъэм гъунэгъу станицэу Рязанскэм къикIыгъэ хьакIэхэр ыкIи ащ иансамблэу «Станичница» зыфиIорэр (пащэр – Пшызэ культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу С.Ю. Романенкэр) хэлэжьагъэх. МэфэкIым ныбжь хэкIотагъэ зиIэу социальнэ IофышIэхэм къагъэгъунэхэрэри, нэмыкI хьакIэхэри щыIагъэх.

МэфэкI Iофтхьабзэм нэбгыри 100-м нахьыбэ хэлэжьагъ. Социальнэ IофышIэ хъупхъэу Ангелина Дьяковар зыфэгъэзэгъэ нэжъ-Iужъхэм алъэгъугъэр ягопагъ. ЗэхэщакIохэр къафэкIогъэ нэнэжъхэм мэфэкIымкIэ афэгушIуагъэх, нахьыжъхэри лъытэныгъэу къафашIыгъэм агу къыдищэягъэу, «Тхьашъуегъэ­псэу, тисабый дахэхэр!» аIозэ зэхэкIыжьыщтыгъэх. Ным имэфэкI фэбагъэ хэлъэу кIуагъэ, щыIагъэхэри, ар зэхэзыщагъэхэу Теуцожь районымкIэ социальнэ ыкIи культурэ IофышIэхэри тапэкIи язэдэлэжьэныгъэ нахь зэрагъэпытэщтым пылъыщтых, аузэ псэупIэхэм адэс цIыфхэри нахь зэрэшIэщтых, зэфэхьалэл хъущтых.

(Тикорр.).