Миным ехъу

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ компаниеу «ЭкоЦентрэм» ишъолъыр оператор хэкIыр зэратэкъощт контейнер 1100-рэ кIэу рес­публикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащигъэуцугъах.

Ахэм янахьыбэр фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм афагъэ­псыгъэ хэкIитэкъупIэ площадкэхэр ары зытырагъэуцуагъэхэр, унэе псэупIэхэм ачIэсхэм апайи къалэу Мыекъуапэ, Мые­къопэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм ащагъэуцугъэх.

Контейнерхэр тетхэу площадкэ зыщымыгъэпсыгъэм хэкIыр зыщызэIуагъэкIэщт чIыпIэхэр ащагъэнэфагъэхэу, шъолъыр операторым зэхигъэуцогъэ графикым тетэу, автомашинэхэм аIуащы.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, упчIэ зиIэр е хэкIым иIущынкIэ зыгорэм ыгъэгумэкIырэр шъолъыр операторым икол-гупчэ ителефонхэу 8800-707-05-08, 88772 21-06-00 е диспетчер къулы­къум иномерэу 8962-868-14-62-мкIэ къытеонхэ алъэкIыщт.

«ЭкоЦентрэм»
и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу