КIэхэу агъэуцух

Адыгеим жьым хэт линиехэу электричествэр зэрыкIохэрэм ыкIи трансформатор подстанциехэм яшIынрэ язэтегъэпсыхьажьынрэ апэIуа­гъэхьанэу мы илъэсым сомэ миллион 51-рэ къатIупщыгъ.

«Россети Кубань» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ къызэритыгъэм­кIэ, фэгъэкIотэн зиIэ купыр (киловатт 15-м нэс) технологическэу пашIэнхэм мы объектхэр фытегъэпсыхьагъэх.

Непэ лъэхъаным диштэрэ техническэ кIочIэшхо зиIэ подстанцие 16 энергетикхэм ашIыгъ, жьым хэт рыкIопIэ километрэ 25-р зэтырагъэпсыхьагъ.

— ПодстанциякIэхэр Джэджэ, Мыекъопэ, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ районхэм, Мыекъуапэ къыпыщылъ къоджэ псэупIэхэм ащыдгъэуцугъэх, — къыIуагъ къутамэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Хъурэе Адам.