Къэралыгъо IэпыIэгъу агъотыгъ

Мэкъумэщ хъызмэтым зегъэушъомбгъугъэным ыкIи мэкъумэщ продукцием ибэдзэршIыпIэ игъэ­зекIон афэгъэхьыгъэ программэм къы­дыхэлъытагъэу мы илъэсым Адыгеим ихъыз­мэтшIэпIэ 18-мэ къэралыгъо IэпыIэгъу агъотыгъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, ахэм ащыщэу 15-р езыгъэжьэгъэкIэ фермерых, зэкIэмкIи ахъщэу афатIупщыгъэр сомэ миллион 30. Унэгъо былымэхъо фермэ зыгъэпсыгъэу зезыгъэушъомбгъумэ зышIоигъо хъызмэт­шIэпIи 3-мэ пстэумкIи сомэ миллион 45-рэ къаратыгъ.

Къэралыгъо IэпыIэгъур зыгъотыгъэхэм трактори 7, мэкъумэщ хъызмэтым ищыкIэгъэ оборудование зэфэшъхьафэу 24-рэ, былымышъхьэ 26-рэ ащэфыгъэх, фэбапIэ зышIыщтхэм ащ ищыкIэгъэ материалхэр, рассадэу агъэтIысхьащтхэр зэрагъэгъотыгъэх.

Фермерхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ системэ Адыгеим щыгъэпсыгъэным ыкIи мэкъумэщ кооперацием зегъэушъомбгъугъэным афэгъэхьыгъэ шъолъыр проектым къыхиубытэу «Агростартап» зыфиIорэ грантыр хъызмэтшIэпIэ 15-мэ аратыгъ. Ар зэкIэмкIи сомэ миллион 33,4-рэ мэхъу. Ахэми трактори 7, оборудование зэфэшъхьафэу 29-рэ, былымышъхьэ 25-рэ, рассадэу мини 4,5-рэ, фэбапIэхэм ящыкIагъэр, нэмыкIхэр къащэфыгъэх.