Институтым иIофышIэхэм ягушIуагъо адигощыгъ

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтыр зызэхащагъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу АР-м и Къэ­ралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.Iофтхьабзэм къеблэгъагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, министрэхэу КIэ­рэщэ Анзаур ыкIи Аулъэ Юр, институтым ипащэу ЛIыIужъу Адам, шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр, лъэпкъ ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

МэфэкI Iофтхьабзэм къы-ды­хэлъытагъэу къызэIуахыгъэ лъэпкъ шъуашэм ыкIи Iэмэпсымэхэм якъэгъэлъэгъон рес­публикэм ипащэ екIолIагъ, ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ Республикэм ипащэ зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, институтым иIофышIэхэм ягу­шIуагъо адэзыгощынэу Москва, Дагъыстан, Къэбэртэе-Бэлъкъа­рым, Абхъазым, нэмыкI шъо­лъырхэм къарыкIыгъэ шIэны­гъэлэжьхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ, институтым ипащэу ЛIыIужъу Адам, ащ иIоф­шIэгъухэм афэгушIуагъ. Адыгеим имызакъоу, Темыр КавказымкIи непэрэ хъугъэ-­шIагъэм мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Шъолъырым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ мыщ фэдэ научнэ-ушэтыпIэ учреж­дением игъэпсын мэхьанэшхо зэриIагъэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Лъэпкъ интеллигенциер гъэпсыгъэнымкIэ, адыгабзэр, тарихъыр ыкIи культурэр зэгъэ­шIэгъэнхэмкIэ ыкIи къэ­ухъумэгъэнхэмкIэ институтым изэхэщэн мэхьанэшхо иIагъ. Ушэтын IофшIэнышхом ишIуа­гъэкIэ лингвистическэ, фольклор ыкIи тарихъ материал бай шъуугъоин шъулъэкIыгъ. Учреждением ишIэныгъэлэ­жьыбэхэм яIоф­шIагъэхэр Те­мыр Кавказым дэ­гъоу щы­зэлъашIэх, ахэр агъэ­федэх. Ин­ститутыр зыпкъ иуцоным ыкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэм дэлэжьагъэх илъэс зэкIэ­лъыкIохэм мыщ ипащэу щытыгъэхэр. Ахэм Адыгеир арэ­гушхо, ищысэтехыпIэх. Мы Iоф­шIэныр учреждением зэрифэшъуашэу лъегъэкIуатэ. Непэрэ щыIакIэм диштэу институтым ипшъэрылъхэр егъэ­цакIэх, проект зэфэшъхьафхэр щыIэныгъэм щыпхырещых. Адыгабзэм изэгъэшIэн ыкIи икъэухъумэн фытегъэ­псыхьэгъэ Проектнэ офисэу зэхэтщагъэм диштэу Iоф зэ­дэтэшIэ, тапэкIи тизэпхыныгъэ дгъэпытэным, IэпыIэгъу ты­къышъуфэхъуным тынаIэ тед­гъэтыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм за­къыфигъазэзэ.

Институтым инаучнэ къулыкъушIэхэу «Адыгеим наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэ щытхъуцIэр зыфа­гъэшъошэгъэхэ ЛэупэкIэ Нурбый, Хъоткъо Самир, Цуекъо Алый республикэм ипащэ афэгушIуагъ, къалэжьыгъэ тын лъа­пIэхэр аритыжьыгъэх.

— Ныбджэгъу лъапIэхэр, джыри зэ сыгу къыздеIэу ­сы­шъуфэгушIо, гъэхъагъэхэр шъу­шIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо. Институтым ипшъэ­рылъхэр дэгъоу зэригъэцакIэ­хэрэр, IофшIэным шIуагъэу къытырэр тэлъэгъу, зэхэтэшIэ. Ащ дакIоу Проектнэ офисым къыдыхэлъытагъэу пшъэрылъы­шхохэр зэшIотхынхэу къытпыщылъ. А лъэныкъом тызэгъусэу ты­наIэ тедгъэтыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм итворческэ куп­хэм, орэдыIохэм къагъэхьа­зырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.