Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Адыгеим ифермерхэм я Союз илъэсым Iофэу ышIагъэр зыщызэфахьы­сыжьыгъэ, тапэкIэ гухэлъэу яIэхэм зыщатегущыIэгъэхэ я XXII-рэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

Ащ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Къэ­ралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Адми­нистрацие ипащэу Владимир Свеженец, мэкъу-мэщымкIэ ми­нистрэм игуадзэу Хъут Дамирэт, нэмыкIхэр хэлэжьагъэх.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ шIуфэс къарихыгъ Правительствэм ипащэ игуадзэу Сапый Вяче­слав. Мы отраслэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэмкIэ мэкъумэщ хъызмэтшIэпIэ цIыкIухэм мэхьанэшхо зэряIэр, продукциеу мыщ къыщыдагъэкIырэм ыкIи щыIуагъэкIырэм яIахьышIу зэ­рэхэлъыр ащ къыхигъэщыгъ. Мэкъумэщ фермерскэ хъызмэт­шIапIэхэм къэралыгъо IэпыIэгъоу агъотыхэрэм къатегущыIэзэ, Лъэпкъ проектэу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» зыфиIорэм игъэцэкIэн пае фермерхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ системэ Адыгеим щы­гъэпсыгъэным ыкIи мэкъу­мэщ кооперативхэм зягъэушъомбгъугъэным афэгъэхьыгъэу шъо­лъыр проект зэраштагъэр, IэпыIэгъу мымакIэу ащ къызэрэщыдэлъытагъэр къы­Iуагъ, нэмыкI къэралыгъо программэхэми кIэкIэу ащ ягугъу къышIыгъ. ШIуагъэ къытэу яIоф­шIэн лъагъэкIотэнэу къафэлъэ­Iуагъ.

Нэужым Адыгеим ифермер­хэм я Союз ипащэу Дзэхъохъу Аслъан, АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Хъут Дамирэт зыфэгъэзэгъэхэ лъэ­ныкъохэмкIэ зэшIохыгъэ хъу­гъэхэм, тапэкIэ пшъэрылъэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэу до­кладхэр къашIыгъэх, мэкъумэщ фермерскэ хъызмэтшIэпIэ пэ­рытхэм ащыщхэм япащэхэр къэгущыIагъэх.

Адыгеим ифермерхэм язичэзыу зэхэсыгъо зэрэкIуагъэм, Iофыгъо шъхьаIэу зигугъу ща­шIыгъэхэм джыри нахь игъэкIотыгъэу такъытегущыIэщт.

ХЪУТ Нэфсэт.