Зэрифэшъуашэу республикэм щагъэцакIэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэхэщагъэ зэрэхъурэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ ухъу­мэгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофэу ашIэрэм щытегущыIагъэх Урысыем и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым зэхищэгъэ видеоселектор зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм яматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу шIыгъэным, ящыкIэгъэ пстэумкIи зэтегъэ­псыхьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэ­риIэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» амалэу къытыхэрэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ къэбархэр гъэфе­дэгъэнхэ зэрэфаер шъхьафэу къыхагъэщыгъ.

— Мыр ыкIи нэмыкI гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, зэхэфыгъэнхэм афэшI Лъэпкъ проектэу «Гъэсэны­гъэм» къыдыхэлъытэгъэ проектэу «Непэрэ еджапI» зыфиIорэм къытырэ амалхэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Мы гу­хэ­лъым изэшIохын сомэ мил­лиарди 10-м ехъу пэIудгъэ­хьанэу тэгъэнафэ, — къы-
Iуагъ Владимир Устиновым.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, мы илъэсым къыдыхэлъытагъэу чIыпIэ 1100-рэ зырыз зиIэ еджэ­пIитIу ыкIи кIэлэеджэкIо 250-рэ зычIэфэщт зы учреж­дение рес­публикэм щашIых. Мы лъэпкъ проектымкIэ зэзэгъыныгъэхэр проценти 100-кIэ, мылъкоу агъэ­федагъэр — процент 91-кIэ гъэцэкIагъэхэ хъугъэ. Ащ нэмыкIэу мы уахътэм Адыгеим кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэ 12 щашIы. Ахэм ащыщэу 10-р — мы илъэ­сым, тIур къи­хьащт илъэсым иапэрэ мэзищ атыщтых.

2019-рэ илъэсымкIэ пшъэ­рылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъу­гъэм изэфэхьысыжьхэр 2020-рэ илъэсым мэзаем и 1-м нэс шъолъырхэм япащэхэм къатынхэу Владимир Устиновым къариIуагъ. Джащ фэдэу субъектхэм къафатIупщырэ мылъкур шIуагъэ къытэу агъэфедэным, мыщкIэ хэукъоныгъэхэр щымыIэнхэм анаIэ тырагъэтын фаеу къыхигъэщыгъ.

Къыблэ федеральнэ шъо­лъырым щыпсэурэ кIэлэцIыкIу­хэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэнымкIэ шIэгъэн, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм иIо­фыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Террористическэ ыкIи техногеннэ нэшанэ зиIэ щынагъохэр къэмыхъунхэм фэIоры­шIэрэ техническэ пкъыгъохэр еджэпIэ учреждениехэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм зызщагъэпсэ­фырэ чIыпIэхэм аIэкIэлъын-
хэм мэхьанэшхо иIэу къыха­гъэщыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.