Iофыгъо шъхьаIэхэр къыщаIэтыгъэх

Нахьыжъхэм я Советэу республикэм щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Адыгеир инвестициехэмкIэ хъопсагъоу зэрэщытым хэгъэхъогъэнымкIэ обществэм мэ­хьанэу иIэр ары Iофыгъо шъхьаIэу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

КъумпIыл Мурат пэублэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, Советым хэтхэм лъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэм Iоф адашIэми, пшъэ­рылъэу яIэр зы — Адыге­им хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэр, щыIэкIэ-псэукIэшIу илъыныр ары.

— Непэ тызтегущыIэрэ Iофыгъор хэбзэ къулыкъухэм анахь мэхьанэ ин зэратырэ лъэныкъо­хэм ащыщ. Бизнесым республикэм зыщиу­шъом­бгъуным, езыгъэ­жьэгъакIэхэ ыкIи Iоф зы­шIэхэрэ предприни­мательхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тыпылъ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат. — Аужырэ илъэсхэм шъолъырым къихьэрэ инвестициехэм ахэхъо. БлэкIыгъэ илъэсым ахэр сомэ милли-
ард 31,6-рэ хъущтыгъэ. 2017-рэ илъэсым егъэ­пша­гъэмэ, ар проценти 142,5-рэ мэхъу. Урысыем ишъолъырхэм азыфагу мы къэгъэлъэгъонымкIэ Адыгеим апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ.

Шъолъырым иинвес­тиционнэ амалхэр Урысые, дунэе форумхэм, Iофтхьабзэхэм чанэу къа­щагъэлъагъо, IэкIыбым къи­кIыхэрэ лIыкIохэм зэ­пхыныгъэ адыряIэным фэлажьэх. КъумпIыл Мурат УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым зэIукIэгъоу дыри­Iагъэм лъэпкъ проектхэр тишъолъыр зэрэщагъэцакIэхэрэм ыкIи 2024-рэ илъэсым нэс республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ программэм щытегущыIагъэх. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым Iоф ашIэным, псауныгъэр къэухъумэгъэным, гъэсэныгъэм, культурэм, спортым хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, нэмыкI лъэныкъохэми программэр афэгъэзэгъэщт.

Советым и тхьаматэу ГъукIэлI Нурбый къызэри­IуагъэмкIэ, инвесторым имылъку республикэм къыхилъхьанымкIэ шъо­лъырым бэ елъытыгъэр. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм КъумпIыл Мурат ына­Iэ зэрэтетыр Советым ипащэ игущыIэ къыщы­хигъэщыгъ.

— ЗекIоным, къыдэ­гъэ­кIыжьыным, агробиз­несым, нэмыкI лъэныкъо­хэмкIи республикэм хэ­хъоныгъэхэр ешIых. Джащ фэдэу унэхэм ыкIи гъогухэм яшIын лъэгапIэхэм атет. Къалэхэм ыкIи псэупIэхэм язытет зэрэзэхъокIырэр тинэ­ры­лъэгъу. ЗыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр агъэкIэ­жьых, цIыфхэмкIэ гуIэтыпIэ хъунхэм, зекIоным зегъэушъомбгъу­гъэным афэIорышIэх, — къыIуагъ ГъукIэлI Нурбый. — Адыге­им ыцIэ чыжьэу зыгъэIун зылъэ­кIыщт продукциер нахьыбэу тиIэн фае. Адыгэ къуаем, щыгъум, щаим, пивэм, нэмыкI­хэ­ми яшIуагъэкIэ респуб­ликэм продукцие къабзэ къызэращашIырэр нэрылъэгъущт.

Инвестициехэр респуб­ликэм къещэлIэгъэнхэм еплъыкIэу фыряIэр на­хьыжъхэм я Совет хэтхэм къыраIотыкIыгъ. Заводыжъхэу тишъолъыр итхэм, былымхъуным зегъэушъомбгъугъэным, нэмыкI Iофыгъохэми зэ­хэсыгъом щатегущыIагъэх.

Республикэм хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэмкIэ, ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу хъунымкIэ Iофышхо зышIэхэрэ нахьыжъхэм я Совет хэтхэм зэрафэра­зэр, тапэкIи ахэм бэкIэ зэращыгугъырэр АР-м и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом изэ­фэхьысыжь къыщи­Iуагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.