Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм къеты

ШъэжъыекIэ хэпыджагъ

Илъэс 49-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Мыекъуапэ щыпсэурэм ылъэныкъокIэ Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм къызэIуихыгъэ уголовнэ Iофыр хьыкумым IэкIигъэхьагъ.

ИнэIосэ хъулъфыгъэ горэм шъэжъыекIэ зэрэхэпыджагъэм, ышIэзэ ипсауныгъэ зэрар зэрэрихыгъэм афэшI хъулъфыгъэр агъэмысэ.

Следствием зэригъэунэфы­гъэмкIэ, лажьэ зиIэр къатыбэ хъурэ унэу Мыекъуапэ иурамэу Димитровым тетым ешъуагъэу кIуагъэу бысымым ихьакIэ го­рэм щыхьагъ, пщэрыхьапIэм илъыгъэ шъэжъыер къышти, ышIэ­зэ ащ ыныбэ хэпыджагъ. Ащ ыуж бзэджашIэм а чIыпIэр къыбгынагъ.

Уголовнэ статьям къызэригъэ­нафэрэмкIэ, бзэджашIэм ­илъэси 10 хьапс рагъэхьын алъэкIыщт.

ИнэIуасэм етыгъуагъ

Мыекъопэ къэлэ хьыкумым илъэс 27-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Мыекъуапэ щыпсэурэм уголовнэ Iоф къыфызэIуихыгъ.

Банкым икартэ къызфигъэфеди зыгорэм зэретыгъуагъэм, ащ зэрарышхо зэрэри­хыгъэм афэшI хъулъфыгъэр агъэмысэ.

Хьыкумым зэригъэунэфы­гъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым бзэ­джашIэм инэIуасэ горэм икартэу банкым къыритыгъэр шIуитыгъуи, ащ илъыгъэ сомэ мин 50-р зыIэкIигъэхьагъ.

Хьыкумым къэралыгъо гъэпщынакIом дыригъашти, ыпэкIэ хьапс Iофэу телъыгъэр зэ­рэтырамыхыжьыгъэр къыди­лъыти, бзэджашIэм илъэси 2-рэ мэзи 6-рэ хьапс тырилъ-хьагъ.