ЯтIонэрэ чIыпIэм щыI

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» тIогъогогъо Ростов-на-Дону щешIагъ.

ЧIыпIэ командэу «Барсым» апэрэ ешIэгъур тшIуихьыгъ, пчъагъэр 80:74-рэ. ЗэIукIэгъур аухынымкIэ зы такъикъ къэнагъэу «Динамэр» очкоуи 6-кIэ «Барсым» ыпэ итыгъ. Очкоуи 3 дзыгъуитIур «Барсым» дэгъоу ыгъэцакIи, пчъагъэр зэфэдэу зэнэкъокъум иуахътэ аухыгъ. Такъикъи 5 къафыхагъахъуи ешIэгъум зыпадзэжьым, Ростов-на- Дону иешIакIохэм текIоныгъэр къыдахыгъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъур пчъагъэр 95:74-у Адыгеим икомандэ къыхьыгъ. «Динамэм» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым зэрилъытэрэмкIэ, тиспортсменхэм Iэгуаор хъагъэм радзэнымкIэ зэгурыIоныгъэ къызыхагъэфагъ, ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх.

Магнитогорскэ иешIакIохэр апэрэ чIыпIэм щыIэх. «Динамэм» ятIонэрэ чIыпIэр зыIэкIигъэкIырэп. Зичэзыу зэIукIэгъухэр Ставрополь щыкIощтых. ШэкIогъум и 30-м, тыгъэгъазэм и 1-м командэхэр зэдешIэщтых.