Лъэпкъ проектхэр республикэм зэрэщыпхыращыхэрэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевыр Адыгеим и ЛIышъхьэ тыгъуасэ Подмосковьем щы­IукIагъ. КъумпIыл Мурат республикэм исоциальнэ-экономикэ Iофхэм язытет, лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм афэгъэхьыгъэу хэгъэгум и Правительствэ и Тхьаматэ къыфиIотагъ.

Регион проектхэм ягъэ­цэкIэн пае мыгъэ Адыгеим сомэ миллиарди 3,9-м ехъу къыфатIупщыгъ. Лъэпкъ проектхэм къады­хэлъытэгъэхэ Iофтхьабзэ­хэр зэкIэ мыгъэ агъэцэ­кIэщтых. Ахэм къащыдэлъытэгъэ зэзэгъыныгъэ­хэм япроцент 96-мэ акIэтхагъэх. Социальнэ Iо­фыгъохэм, транспорт инфраструктурэм изегъэу­шъомбгъун, IофшIэпIэ чIы­пIакIэхэм язэхэщэн мэхьанэшхо араты.

«Социальнэ лъэны­къомкIэ Iофышхо тэшIэ. Джыдэдэм республикэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ 12 щагъэпсы. Нэбгырэ 1100-рэ зырыз къызэкIолIэщт гурыт еджапIэхэр ашIых. Зы еджапIэр атыгъах, ащ нэмыкIэу къалэу Мые­къуапэрэ поселкэу Инэмрэ еджапIэхэр ащы­тэшIых. Зы къоджэ гурыт еджапIи тэгъэпсы. ГъэрекIо культурэм и уни 9 тшIыгъэ, къуа­джэхэм адэт Уни 8-мэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIа­гъэх.

Ахэр зэкIэ планхэм къа­щыдэлъытэгъагъэх. КъэкIорэгъым псау­ны­гъэм икъэухъу­мэн фэгъэзэгъэ поликлиникэ­хэмрэ амбула­ториехэмрэ нахь дэгъоу Iоф ашIэным тылъы­плъэщт. Федеральнэ гуп­чэм щаштэгъэ унашъо­хэр зэ-кIэ тиIоф­шIэн­кIэ къызыфэдгъэфедэщтых», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Дмитрий Медведевым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыем ицIыфхэу шъолъырхэм ащыпсэухэ­рэм лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ, гъэсэны­гъэм­кIэ, медицинэмкIэ зэ­хъокIыныгъэхэу къэхъу­хэрэр зэхашIэнхэ фае.

«Джащ фэдэ Iофхэр лъагъэкIотэнхэ фае ­лъэпкъ проектхэмкIэ унашъоу аштагъэхэм шIуагъэу къакIакIорэр цIыфхэм зэхашIэным пае. Гурыт еджапIэхэ­ми, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэми, амбулаторие­хэми, поликлиникэхэми ар афэгъэхьыгъ. Сыда пIомэ, медицинэ Iэпы­Iэгъу фаехэр апэу зэуа­лIэхэрэр ахэр ары», — хигъэунэфыкIыгъ Дмитрий Медведевым.

2024-рэ илъэсым нэс республикэм социальнээкономикэ хэхъоныгъэу ышIыщтымкIэ унэе программэми зэIукIэгъум щы­тегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысые Федерацием и Премь­ер-министрэ мы программэм изэхэгъэуцонкIэ рес­публикэм IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм фэшI зэ­рэфэразэр риIуагъ.

Отраслэ шъхьаIэхэмкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэу зэрахьащтхэр ащ къы­щыдэлъытагъэх. Ащ хэхьэх энергиемрэ газымрэ яIэкIэгъэхьанкIэ пэ­рыохъоу щыIагъэхэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэр, транспорт инфраструктурэу ищыкIагъэр зэхэщэгъэныр, социальнэ псэуалъэхэр гъэпсыгъэнхэр.

Экономикэм зыкъегъэ­Iэтыгъэным, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным, унэхэм яшIын, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет нахьышIу шIыгъэным, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм, культурэм, социальнэ фэIо-фашIэхэм язэхэщэн, физическэ культурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным атегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэри ащ къыщыдалъытагъэх.

«Мэкъу-мэщымкIэ Министерствэу тикураторэу щытым тыригъусэу программэр къэдгъэхьазыри зищыкIагъэхэм непэ аIэкIэдгъэхьэгъах. Джыдэдэм экономикэмкIэ Министерствэм Iоф зэрэдэтшIэщт шIыкIэр итэхъухьэ. ЦIыфхэм на­хьыбэу федэ къаIэкIэ­хьанымкIэ, IофшIэн зэрамыгъотырэм, экономикэм хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ гухэлъ гъэнэфагъэхэри тиIэх», — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Программэхэм цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъырагъэIэтынэу, Адыгэ Рес­публикэм инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ хъунэу тэгугъэ.

Дмитрий Медведевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, унэе планым тетэу амал зэриIэкIэ нахьыбэу шIуагъэ къытэу яIофшIэн зэхащэн фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу