Жьы къабзэр къыотэжьы

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу шэкIогъум и 24-м рагъэжьагъ.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородиныр ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ, гъэ­хъа­гъэхэр ашIынхэу афиIуагъ.

ФутболымкIэ республикэм и Федерацие ипащэу Николай Походенкэм къыIуагъ зэхэщэн Iофыгъохэм ягъэцэкIэн яшъыпкъэу зэрэпылъыщтхэр.
БлэкIыгъэ илъэсхэм Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэнэкъокъур зэхищэщтыгъ. Мыгъэ республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэнэкъо­къум кIэщакIо фэхъугъ. Мыекъуа­пэ имызакъоу, районхэм якомандэхэри зэнэкъокъум чанэу хэлэжьэнхэу тагъэгугъэ.

— Спорт псэолъэ дэгъухэр Адыгэ Республикэм щагъэпсы­гъэх, — къеIуатэ Николай Походенкэм. — ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан лъэшэу тафэраз. Тистадионхэр, футбол ешIапIэхэр зэтегъэпсыхьагъэх, зэнэкъокъухэр тигуапэу ащызэхэтэщэх.

ЦIыфхэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ амалышIухэр яIэх. ФутболымкIэ кIымэфэ зэнэкъокъум командэ 50-м нахьыбэ хэлажьэ, ешIакIохэм япчъагъэ 800-м нэсы. Спорт псэуалъэхэу «Юность», «Ошъутен», «Олимп» зыфиIохэрэм зэнэкъокъур ащыкIощт.

Командэхэр купи 4-у гощыгъэх. Апшъэрэ купым хэтыр коман­- ди 8. Апэрэ купыр тIоу гощыгъэ. Ящэнэрэ купым хэхьагъэхэр, спортым иветеранхэу илъэс 40-м зыныбжь къехъугъэхэр ешIэщтых. Сергей Двойниковыр зэнэкъокъум исудья шъхьаI. Пэнэшъу Мыхьамодэ секретарь шъхьаIэу агъэнэфагъ.

Урысыем изэнэкъокъу хэла­жьэхэрэ командэхэм яешIэкIо тIурытIу кIымэфэ зэIукIэгъухэм ахэтхэ командэхэм аштэнэу фитыныгъэ аратыгъ. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу Къонэ Амир, Ризван Ахмедхановыр, Денис Крыловыр, фэшъхьафхэри зэнэкъокъум щытлъэгъу­щтых. Астрахань, Краснодар, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэри кIымэфэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэу тэгугъэ.

ЕшIэгъухэр

«Картонтара-СШОР» — «МФОК-Ошъутен» — 5:2, «Ошъу­тен» — «Фыщт» — 5:2, «ЧIыгушъхь» — «Дорожник» — 3:1, «ЧIыгушъхьэм» иешIакIоу Антон Винниковым гогогъуи 3 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. «Урожай» — «Спортмастер» — 4:2. Денис Крыловым гъогогъуи 3 хъагъэм Iэгуаор ридзагъ.

Я 2-рэ зэIукIэ­гъухэр
«Спортмастер» — «Фыщт»
«МФОК-Ошъутен» — «ЧIыгушъхь»
«Урожай» — «Картонтара-СШОР»
«Дорожник» — «Ошъутен».

ШъунаIэ тешъудз: апшъэрэ купым ешIэгъухэр тыгъэгъазэм и 1-м пчэдыжьым сыхьатыр 10-м щырагъэжьэщтых, зэIукIэгъуи 4 зэкIэлъыкIоу стадионэу «Юностым» щыкIощт.

Жьы къабзэр къызыпкъырыхьэ, ипсауныгъэ зыгъэпытэ зышIо­игъор зэнэкъокъум еплъынэу зэхэща­кIохэм рагъэблагъэ. Хэти изыгъэ­псэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу зэрэщигъэкIощтым тицыхьэ телъ. Жьы къабзэр гъунджэм фэд, уахътэу щыбгъакIорэр гум шIукIэ къинэжьыщт.
НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ЕМТIылъ Нурбый.