Хъугъэ-шIэгъий къатехъухьагъ

ШэкIогъур къызихьагъэм къыщыублагъэу лъэсрыкIохэр зыхэфэгъэхэ хъугъэ-шIэгъи 8 Адыгеим игъогухэм къатехъухьагъ. Ахэм нэбгыри 2 ахэкIодагъ, нэбгыри 8-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

Илъэс 62-рэ зыныбжь пенсионерэу Джэджэ районым щып­сэурэр мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэм хэкIодагъ. ЛъэсрыкIор тезыутыгъэ водителым зигъэбылъыжьыгъ, ау ятIонэрэ мафэм ар хэбзэухъумакIохэм агъэунэфыгъ ыкIи къаубытыгъ. Ар илъэс 28-рэ зыныбжь кIэлакIэу къычIэкIыгъ, Кощхьэблэ районым щэпсэу.

Илъэс 60 зыныбжь бзылъфыгъэу Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэри мыщ фэдэ хъу­гъэ-шIагъэм хэкIодагъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, лъэсрыкIор ары мыщ дэжьым лажьэ зиIэр, гъогурыкIоным ишапхъэхэр ащ ыукъуа­гъэх.

ЛъэсрыкIохэм ыкIи водительхэм сакъыныгъэ къызхагъэ­фэнэу, шапхъэхэр амыукъонхэу полицием икъулыкъушIэхэр къяджэх. Ар зыжъугъэцакIэкIэ шъуипсауныгъи, шъуищыIэныгъи къэшъуухъумэщт.