Зэтырагъэуцонхэм тыщыгугъыщт

Унэ зэтетхэм ягъэкIэжьын фэгъэхьыгъэ къэралыгъо программэр 2014-рэ илъэсыр ары хабзэм зиштэгъагъэр. Илъэситфым къыкIоцI цIыфхэм капремонтым лъатырэ ахъщэм къыхэхъо нахь, хэкIырэп.

Ащ имызакъоу, фэшъхьаф коммунальнэ фэIо-фашIэхэм алъатырэ уасэхэри илъэс къэс къаIэтых.

Урысыем ишъолъыр пстэуми программэр ащагъэцакIэ, ау жъы хъугъэ псэупIэхэр гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрашIылIагъэхэм джыри бэкIэ атекIых.

Илъэс 40 – 50 хъугъэу цIыфхэр зыщыпсэухэрэ унэхэм ягъэцэкIэжьын зыпшъэ къыдэфагъэхэм ахэм яIыгъынкIэ хабзэр къадеIэн фаеу зылъытэхэрэр бэ мэхъух. Зы бгъумкIэ, ар зекIокIэ зафэу мэхъу. Зыхэр унэр зашIыгъэм къыщегъэ­жьагъэу ащ чIэсых, адрэхэр ар зыщытыр илъэс 30 – 40 хъугъахэу фэтэр къыщащэфи чIэхьэгъакIэх.

Капремонтым фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм атегущыIэрэр бэ, ащ пэIухьащт ахъщэри нахьыбэм мазэ къэс аты. Ащ емылъы­тыгъэу, уасэхэм къазэрахагъэхъорэ зэпытыр ашIотэрэзэп. Шъыпкъэр пIощтмэ, хабзэм унэр ыгъэцэкIэжьэу цIыфхэм къаритыжьыгъагъэмэ, мы Iофыгъом изэшIохын къыгъэпсынкIэщтыгъ, цIыфхэри ащ икъызэтегъэнэн нахь кIэгушIущтыгъэх. Джы унэр кIэми жъыми капремонтыр зэрашIыщт ахъщэр зэфэдэу аты, опсэуфэхэкIи атыщт.

Урысые Федерацием псэолъэшIынымрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и Министерствэ ипащэ игуадзэу М. Егоровым бэмышIэу къыIуагъ:

— ЦIыфхэм капремонтым лъатырэ ахъщэр зэрэмымакIэм, ар къин къызэрафэхъурэм тимыгъэгумэкIэу щытэп ыкIи бэрэ ащ тытегущыIэ. ХэкIыпIэхэм талъэхъу. Унэхэр зэрэбгъэкIэжьыщтхэм ищыкIэгъэ ахъщэмрэ ар къэзыугъоищтхэм яамалхэмрэ зэрэзэпэчыжьэхэр къыдгурэIо.

Министерствэм къызэриIорэмкIэ, унэу агъэкIэжьын фаехэм язытет елъытыгъэу зэхадзыхэмэ нахьышIу. Сыд фэдэрэ екIолIакIэ къыхахыгъэми ПсэупIэ кодексым специалистхэм фашIыгъэ зэхъокIыныгъэхэм цIыфхэм капремонтым пае атырэ уасэхэм къахагъэхъонэу къызщиIорэ ахэтэп. Министрэм игуадзи уасэхэр зыпкъ рагъэуцохэ зэрашIоигъор къыхе­- гъэщы.
(Тикорр.).