Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъом ипащэ игъоу ылъэгъугъэхэм адыригъэштагъ

Партиеу «Единэ Россием» ия ХIХ-рэ зэфэс Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къы­зэIуихыгъ. Зэфэсым ипленарнэ зэхэсыгъорэ партием и Апшъэрэ Совет ыкIи партием и Генеральнэ Совет зэ­дыряIэгъэ зэхэсыгъомрэ Урысые Федерацием и Премьер-министрэу, «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищагъэх.

Зэфэсым иIофшIэн хэлэжьагъэх партием апшъэрэ IэнатIэхэр щызыIыгъхэр, Правительст­вэм хэтхэр, хэгъэгум зэрэ­псаоу ичIыпIэхэм къарыкIыгъэ делегатхэр, регионхэм яIэшъхьэтетхэр, Къэралыгъо Думэм идепутатхэр, Федерацием и Совет хэтхэр, общественнэ IофышIэхэр. ВПП-у «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу, республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Адыге­им илIыкIохэм япэщагъ.

Пленарнэ зэхэсыгъом илъэ­хъан Урысые Федерацием и Президент единороссхэм апа­шъхьэ ит пшъэрылъхэр къыгъэ­нэфагъэх. Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, «Единэ Россиер» общественнэ-политикэ кIочIэшхоу щыт, непэ Iофхэм язытет цIыфхэм фыряIэ еплъы­кIэхэр ары анахьэу иIоф­шIэнкIэ ар къызыпкъырыкIын фаер.

«Непэ общественностым иеплъыкIэхэм зэхъокIыныгъэу щыIэныгъэм фэхъухэрэр зэрадиштэхэрэм е зэрадимы­штэхэрэм, гъэтэрэзыжьыгъэн, нэмыкIэу гъэпсыгъэн фэе лъэ­ныкъоу щыIэхэм япхыгъэ Iофыгъоу къэуцухэрэм атегущыIэнхэр ары цIыфхэр по­литическэ кIуачIэхэм, политическэ партиехэм, анахьэу етIани цIыфыбэ зыхэт пар­тиеу «Единэ Россием» зэ­ращыгугъыхэрэр. Сыд фэдэ лъэ­ныкъокIи ар къапэблагъэу, ягумэкIхэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу зэрэ­щытыр ахэм икъоу зэхашIыкIыным иамал ежь партием къы­тын фае», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Мыщ дэжьым шъолъырхэм мэхьанэшхо яIэу щыт. Урысыем и Президент партием хэтхэм къяджагъ «Линие занкIэм» емыжэхэу, социальнэ зэфагъэ хэлъэу чIыпIэхэм Iофыгъохэр ащызэшIохыгъэ хъунхэм анаIэ тырагъэтынэу. Владимир Пу­тиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм яфедэ зыхэлъ Iофхэу зэшIуихын ылъэкIыгъэхэр ары хэдзынхэм ялъэхъан партием анахь IэубытыпIэ шъхьаIэу ышIын ылъэкIыщтхэр.

«Гъэхъагъэу тиIэхэм джыри нахь зэрахэдгъэхъощтым, ыпэкIэ тызэрэлъыкIотэщтым, щыIэныгъэр нахьышIу шIы­гъэным япхыгъэ Iофыгъоу къэуцухэрэр зэрищыкIагъэм тетэу зэшIотхынхэмкIэ хэ­дзынхэу щыIэщтхэм мэхьанэшхо яI. МакIэп тшIагъэр, ау Урысыер ыпэкIэ лъыкIотэ­нымкIэ пIэлъэ кIыхьэм те­лъытэгъэ стратегиер зэрищыкIагъэм тетэу пхырыщыгъэным пае обществэм ыкIуачIэ зэгъэуIугъэныр партием иIоф­шIэнкIэ анахь пшъэрылъ шъхьаIэу щыт», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Партием и Тхьаматэу Дмит­рий Медведевым къызэрэ­хигъэщыгъэмкIэ, «Единэ Рос­сием» политическэ пэщэныгъэр къыгъэнэжьын фае, ащ дакIоу иIофшIэнкIэ анахь мэхьанэ зиIэр — цIыфхэм ящыIакIэ на­хьышIу шIыгъэныр — гъэцэ­кIагъэ хъуныр пстэуми анахь шъхьаI. Ащ пае партиер народнэу щытын фае. Дмитрий Медведевым шъолъыр пэпчъ пшъэ­рылъ фишIыгъ чIыпIэхэм пэ­щэныгъэ ащызыIыгъхэр ыкIи экспертхэр зыхэтыщтхэ командэ зэхищэнэу, программэм фа­шIыщт зэхъокIыныгъэхэм ягъэ­хьазырынкIэ IофшIэныр нахь тэрэзэу кIоным ащ ынаIэ тыригъэтыщт.

«Единэ Россием» ипрограммэ ылъапсэу хъурэр хэгъэгум и Президент икурс ары. Ащ къыгъэнэфэгъэ лъэны­къохэр арых тэ IэубытыпIэ тшIыхэрэр. 2021-рэ илъэсым Къэралыгъо Думэм ихэдзынхэр щыIэщтых. Ар зэрищыкIагъэу редгъэкIокIыным пае опытэу тиIэ хъугъэм критическэ осэ икъу фэтшIын, не­пэрэ мафэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр къыдэтлъытэ­хэзэ партием ипрограммэ дгъэкIэжьын фае. Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, ащ изэхэгъэуцонкIэ хэдзакIохэм япред­ложениехэр нахь игъэкIотыгъэу къыдэтлъытэнхэ фае», — къыкIигъэтхъыгъ Дмитрий Медведевым.

«Единэ Россиер» общественнэ-политикэ движениеу щыт, цIыфхэм ягумэкI-гупшысэхэр игъом къылъыIэсынхэмкIэ ащ мэхьанэшхо иI. Лъэпкъ проект­хэр пхырыщыгъэнхэм, пэщэ­ныгъэ зезыхьэхэрэмрэ цIыф жъугъэхэмрэ игъэкIотыгъэу хэ­гъэгум ихэхъоныгъэ къыхэ­гъэлэжьэгъэнхэм атегъэпсы­хьэгъэ пшъэрылъыр зэрищы­кIагъэм тетэу зэшIохыгъэным зэкIэми анаIэ зэдытырагъэтын фае. Лъэпкъ ыкIи партийнэ проектхэм мэхьэнэ шъхьаIэу яIэр зэкIэми къагурыIоным пае Iофхэм язытет игъом ыкIи тэ­рэзэу щыгъэгъозэгъэнхэм бэ ялъытыгъэр. Мыкоммерческэ организациехэм, цIыфхэм яинициативэхэм, ныбжьыкIэхэр нахьыбэу партием къыхэщэ­гъэнхэм, обществэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ унашъохэм яштэнкIэ игъоу алъэгъухэрэм ахэплъэ­гъэным мэхьэнэ гъэнэфагъэ яI. Партием ипащэхэм зэралъы­тэрэмкIэ, джырэ уахътэм къыгъэуцугъэ Iофыгъохэм уакъы­п­къырыкIын хъумэ, амалыкIэхэм алъыхъугъэным, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм зыкъызэIуахыным япхыгъэ лъэны­къохэм бэ ялъытыгъэр.

Мы зэфэсым анаIэ зыщытырагъэтыгъэхэм ащыщ 2021-рэ илъэсым Къэралыгъо Думэм ихэдзынхэм языфэгъэхьазырын. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, отраслэ зэфэшъхьафхэмкIэ пар­тием и Генеральнэ Совет иIофышIэ купих зэхащэщт. Джащ фэдэу кадрэ политикэмкIи куп гъэнэфагъэ зэхащэнэу рахъу­хьагъ, ар зыфэгъэзэгъэщтыр партием дезыгъаштэхэрэм зыпкъ­итыныгъэ хэлъэу Iоф адэшIэгъэныр ары. Джащ фэдэу Премьер-министрэм анаIэ тыраригъэдзагъ компенсациехэм хэбзэIахь гъэнэфагъэхэр ахамыгъэкIынхэм епхыгъэ пшъэ­рылъхэр зэрафишIыгъэхэм.

Обществэр анахь зыгъэгу­мэ­кIырэ Iофыгъохэм зыкIэ ащыщ фитыныгъэхэм якъэу­хъумэн епхыгъэ IофшIэныр гъэлъэшыгъэныр. Ащ тегъэпсыхьагъэу «Единэ Россием» дэжь цIыфхэм апае Правозащитнэ гупчэ щызэхащэщт. Партием ипро­ектхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэ­рэм зыщызыгъэгъуазэ е партием хахьэ зышIоигъохэм апае «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм яIофшIэн кIэм тетэу зэрэгъэпсыгъэщтми щагъэгъозагъэх.

Зэфэсым икIэуххэр зэфи­хьысыжьхэзэ КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ къэралыгъом иIэшъхьэтетрэ партием ипащэрэ къахалъхьэгъэ Iофыгъохэм ыкIи Iофтхьабзэхэм зэрадыригъаштэрэр. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр хэдзакIохэм яамалыкIэхэмрэ яшIоигъоныгъэхэмрэ атегъэпсыхьагъэу зэхъокIыныгъэхэр щыIэныгъэм пхырыщыгъэнхэ зэрэфаер ары.

«Пшъэрылъэу къагъэнэфагъэхэр зэкIэ зигъо Iофыгъоу щытых ыкIи обществэм ишIои­гъоныгъэхэм адештэх. Владимир Путиным тэрэзэу къыкIи­гъэтхъыгъ цIыфхэмкIэ пар-тиер IэпыIэгъушIоу зэрэщытын фаер. Джащ фэдэу непэкIэ зэхъокIыныгъэу IофшIэным фэшIыгъэн фаехэм афэгъэ­хьы­гъэу къыIуагъ партием ипащэу Дмитрий Медведевым. ЧIыпIэхэм партийнэ Iоф­шIэнэу ащыкIорэми мэхьанэшхо иI, ахэм бэ ялъытыгъэр. Адыгеир партием иполитическэ пэщэныгъэ джыри нахь гъэпытэгъэным иIахь хишIы­хьаным фэхьазыр. Непэ рес­публикэр федеральнэ проектыбэмэ ахэлажьэ, ахэр гъэцэ­кIагъэ зэрэхъухэрэр партием пхъашэу ыуплъэкIущт, программэхэр зэрэзэхагъэуцохэ­рэм, гъэпсыгъэ зэрэхъухэрэм джащ фэдэу ынаIэ атыригъэтыщт. ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэмрэ ягумэкIхэмрэ ары партиер иIофшIэнкIэ анахьэу къызыпкъырыкIыщтыр ыкIи зыфэлэжьэщтыр», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.