Хэшъэе мин агъэтIысхьагъ

Адыгеим икъушъхьэхэм колхидскэ хэшъаем фэдэ чъыг мин ащагъэ­тIысхьагъ. Iофтхьабзэр Адыгэ къэралыгъо универ­си­те­тымрэ «Эко­сити» зыфиIорэ компаниемрэ зэхэзыщагъэр.

Ахэм къадырагъэштагъ ­Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, мэзхэм якъэухъумэнкIэ Гъэ­IорышIапIэм, мэзхэр къэухъу­мэгъэнхэмкIэ гупчэм.

ХьампIырашъоу огневкэм ышхыгъэ хэшъаер зыпкъ ра­гъэуцожьынэу зыпылъхэр илъэ­си 5 мэхъу. Ар заповедникым и Цыцэ мэз зыдэщыIэр. Чъыг лъэпкъыжъэу чIыпIабэмэ ащымылъэгъунэу, илъэс миллион 15-м къыкIоцI зылъапсэ мыкIодэу къызэтенагъэр хьам­пIырашъом къелыгъэп.

Мыкоммерческэ организа­циеу «НАБУ-Кавказыр», нэ-мыкI хъызмэт зэфэшъхьафхэу тимэзхэр, тичIыопс къэзыгъэгъунэхэрэр зэкIэ, волонтер ныб­жьыкIэхэу Адыгеим исхэр, нэмыкIхэри хэшъаер мыкIо­дыным фэбанэх.

ИкIыгъэ тхьамафэм къалэу Мыекъуапэ дэт апшъэрэ еджэпIитIум ащеджэрэ сту­дентхэм хэшъэе мин агъэ­тIысхьагъ. Къыхахыгъэ чIыпIэр хэшъэе чъыгхэр хьампIы­рашъом зыщишхыгъэхэм пэблагъ.

Волонтерскэ движением ныбжьыкIэхэу хэтхэм КъумпIыл Мурат зэрафэразэр къыIуагъ, чIыопсыр къызэтегъэнэгъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр къа­Iэтыхэмэ, IэпыIэгъу къафэхъунэу къыгъэгугъагъэх. Илъэсыр екIыфэкIэ зэхэщакIохэм джыри экологическэ Iофыгъо заулэ зэхащэн агу хэлъ. Исп унэхэм къапыщылъ чIыпIэхэр агъэ­къэбзэщтых, къушъхьэхэм апхырыкIхэрэ маршрутхэм афэса­къыщтых, зэряхабзэу, хэшъаем икъызэтегъэнэн чанэу хэлэ­жьэщтых.

(Тикорр.).