Иорэдхэр дунаим щэжъынчых

ЗэлъашIэрэ ком­по­зи­торэу Тхьа­бы­сы­мэ Умарэ къы­зы­хъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэ­гъэхьыгъэ пчы­хьэзэхахьэр Адыгэ Республикэм и Къэ­­ра­лыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щы­кIуагъ.

Правительствэм, Парламентым якъулыкъушIэхэр, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр, Тхьабысымэ Умарэ иIофшIагъэ зыгъэлъапIэхэрэр зэхахьэм щызэIукIагъэх.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ пчыхьэзэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ. Министрэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэу культурэм хэхъоныгъэ фэшIыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэ хэхьэрэ Iофтхьабзэм къыпкъырыкIыхэзэ композиторым июбилей фэгъэхьыгъэ пчы­хьэзэхахьэр зэхащагъ.

Кавказ, адыгэхэр зыщыпсэу­хэрэ шъолъырхэм, IэкIыб къэ­ралыгъохэм У. Тхьабысымэм имузыкэ зэращыжъынчырэм Ю. Аулъэм мэхьэнэ ин ритыгъ.

Кощхьэблэ районым иадминистрацие ипащэу Хьамырзэ Заур изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ Тхьабысымэ Умарэ ищы­Iэныгъэ ехьылIэгъэ зэхахьэхэр Адыгэ Республикэм зэрэщыкIуагъэхэр.

У. Тхьабысымэм ищыIэныгъэ къызэрыкIоу щытыгъэп.

МэкъумэщышIэ унагъоу Фэдз щыпсэурэм къихъухьагъ. Искусствэм пыщагъэу щытыгъ. ­Хэгъэгу зэошхор къызежьэм Iашэр ыIыгъэу пыйхэм апэуцужьыгъ, ихэгъэгу къыухъумэзэ лIыгъэу зэри­хьагъэм фэшI орденхэр, медальхэр къыфагъэшъошагъэх. Заом илъэхъани пщынэр зыдиIыгъыгъ.

Илъэныкъо гупсэ къызегъэзэ­жьым У. Тхьабысымэм культурэм Iоф щишIагъ. Сыд фэдэ IэнатIэ Iутыгъэми, орэд ыусыныр ипшъэ­рылъ шъхьаIэу ылъытэщтыгъ.

ЗэлъашIэрэ тхакIоу Жэнэ Къы­рымызэрэ Тхьабысымэ Умарэрэ зэгъусэхэу зэдаусыгъэхэ орэдхэр тарихъым хэхьагъэх. «Синанэр» гум, псэм яорэд хъугъэу тимы­лъэпкъэгъухэми дунаим къыщаIо. Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн У. Тхьабысымэм иIахьышIу хишIыхьагъ. Ти­тхэкIо цIэрыIоу МэщбэшIэ Исхьакъ игущыIэхэм атехыгъэу Адыгэ Республикэм и Гимн У. Тхьабысымэм зэриусыгъэр Хьамырзэ Заур къыIуагъ.

Концертыр

Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ, художест­веннэ пащэр Аркадий Хуснияров, У. Тхьабысымэм ыусыгъэ произведениехэр къыригъэIуагъэх, СтIашъу Мэдинэ оркестрэм игъусэу кларнетымкIэ орэдышъор ыгъэжъынчыгъ.

У. Тхьабысымэм адыгабзэкIи, урысыбзэкIи ыусыгъэхэ орэдхэр зэхахьэм щызэхэтхыгъэх. Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм щеджэхэрэ пшъашъэ­хэр сэе плъыжь дахэкIэ фэпа­гъэхэу лъэпкъ орэдыр къаIуагъ.

Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым» фиусыгъэ орэдыр жъы хъущтэп, тиартистхэр ащ къыдэшъох, лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ къагъэлъагъо. Жэнэ Къырымызэрэ У. Тхьабысымэмрэ яорэд цIэрыIоу «Синанэр» филармонием икIэлэцIыкIу ансамблэу «Шпаргалкэм» гур зыфищэу къыIуагъ. Сэе фыжьхэм нэр пIэпахы, пшъэшъэжъыехэр орэды­шъом дэуджых. Художественнэ пащэу Марина Фатеевам къызэ­рэтиIуагъэу, ансамблэм адыгэхэр, урысхэр, нэмыкI лъэпкъхэр хэтых. «Синанэр» адыгабзэкIэ да­хэу къызэраIуагъэм тигъэгу­шхуагъ.

Адыгэ Республикэм, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу Быщтэкъо Азэмат хэпшIыкIэу концертыр къыгъэбаигъ. Адыгэ хэкоу игупсэм фэгъэхьыгъэ орэдыр къызыхедзэм, залым чIэсхэри дежъыугъэх. А. Быщтэ­къор лIэужхэр зэзыпхырэ артистэу зэрэщытыр зэхахьэм икIэ­рыкIэу щытлъэгъугъ. «Шпаргалкэм» хэт пшъэшъэжъыемэ ягъусэу тикIэсэ орэдэу «Синанэр» къыIуагъ. Залым чIэсхэм Азэмат къахахьи, орэдым ыта­мэхэр нахь лъагэу зэриIэтыгъэми уасэ фэтэшIы.

Фэдз щапIугъэ Мамхыгъэ (Жьэ­къ­щэкъул) Маринэ У. Тхьабысымэм иорэдэу «СишIулъэгъур» мэкъэ дахэкIэ къыIуагъ. Артисткэм ар иорэдэу зэрэщытыр зэхахьэм къыщылъэгъуагъ. Эстрадэ купэу «Ошъутенэм», кIэлэцIыкIу ансамблэу «Майкопчанкэм», нэ­мыкIхэм концертыр къагъэ­дэхагъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым иорэдыIо ансамблэу «Бзэрабзэм» Тхьабысымэ Умарэ ипроизве­дениехэр ыгъэбзэрэбзагъэх. Художественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Лосан Тимур зэхахьэм къыщиIуагъ У. Тхьабысымэм итворчествэ ехьылIэгъэ зэха­хьэхэр Къэбэртэе-Бэлъкъарым зэрэщызэхащагъэхэр. «Бзэра­бзэр» Iофтхьабзэм кIэщакIо фэ­хъугъ. Къош республикэм иан­самблэ филармонием орэдхэр дахэу къыщиIуагъэх, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр бэрэ Iэгу афытеуагъэх.

Пчыхьэзэхахьэр зезыщагъэхэ ТIэшъу Светланэрэ Сихъу Станиславрэ композиторым, лъэпкъ искусствэм яхьылIэгъэ къэбархэр IупкIэу къаIотагъэх, У. Тхьабысымэм ыпхъоу Фатимэ пчэгум къихьи, концертым изэхэщакIохэм, артистхэм, зэкIэ хэлэжьагъэхэм «Тхьашъуегъэпсэу» къариIожьыгъ.

Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, тхэкIо цIэрыIоу Мэщ­бэшIэ Исхьакъ лъэпкъхэр зэ­фэзыщэгъэ пчыхьэзэхахьэм мэхьэнэ ин ритыгъ. СурэтышI-модельерэу СтIашъу Юрэ, артистэу Пэрэныкъо Чатибэ ягъусэх Iоф­шIэным иветеранхэу Шъхьа­плъэкъо Къэсэй, Дыхъу Юрэ, Гъыщ Азмэт, Бэрэтэрэ Хьисэ, ГъукIэлI Рэмэзанэ, нэмыкIхэри. Искусствэм иIофышIэу Андзэ­рэкъо Марзет къызэрэтиIуагъэу, ащ фэдэ концертхэр тищыкIагъэх, искусствэм цIыфыр зэрипIурэр Iофтхьабзэм къыщэлъагъо.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр пчыхьэзэхахьэм къы­щытетхыгъэх.