ГъогуонитIу кIэхэу къызэIуахыщт

Ос кIыIум утетэу кIымэфэ мэзхэм, къушъхьэхэм къащыпкIухьаныри гъэшIэгъоны. Аужырэ 2019-рэ илъэсым ащ фэ­дэ маршрутищ «Абадзеш кIымафэм» ыIоу тиIагъ. Зыр Лэгъо-Нэкъэ зэпырыкIыпIэм къыщегъэжьагъэу ятIонэрэ зы­плъы­хьэпIэ чIыпIэм, ятIонэрэр къушъхьэу Ошъутенэ, ящэнэрэр псыхъоу Къурджыпс анэсыщтыгъэх.

Специалистхэм къызэраIо­рэмкIэ, кIымэфэ маршрутхэр заповедникым къыщызэIуп­хынхэм ыпэу ахэр зэрыкIощтхэ гъогухэр уплъэкIугъэнхэ фае. Къушъхьэхэм кIымафэм къащыпкIухьаныр къин, арышъ, гъо­гухэр щынэгъончъэщтхэмэ, уарыкIонкIэ гупсэфыщтхэмэ ыкIи цIыфхэм чIыопсым язэрар рамыгъэкIыщтмэ пэшIорыгъэшъэу зэрагъэшIэщтых.

Заповедникым ипащэхэми хагъэунэфыкIы маршрутыкIэхэр цIыфхэмкIи чIыопсымкIи тегъэпсыхьагъэу щымытыщтхэмэ, къызэIуахынхэ зэрамылъэ­кIыщтыр.

КъэкIорэ илъэсым изыгъэ­псэфыгъо уахътэ нэс гъэмэфэ маршрутхэри агъэкIэжьынхэу, зыщищыкIагъэхэ чIыпIэхэм инфраструктурэми щыхагъэхъонэу, лъэсгъогухэри къэуцупIэ­хэри зыпкъ рагъэуцожьынхэу ары заповедникым иIофышIэхэр зэрэгугъэхэрэр.

Адыгэ Республикэм туризмэмрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет Лэгъо-Накъэ кIымэфэ маршрутитIу къыщызэIуахынэу зызэрагъэхьазырырэмкIэ макъэ къыгъэIугъ.

БэмышIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­ратрэ Кавказ биосфернэ заповедникым идиректорэу Сергей Шевелевымрэ чIыопсымкIэ зэ­рар мыхъущтхэ Iофтхьабзэхэр заповедникым къыхиубы­тэхэрэ чIыпIэхэм ащызэхащэ­хэзэ ашIынэу зэзэгъыгъэх.

Ащ фэдэ Iофыгъохэм ахэхьэ заповедникым кIымэфэ маршрутхэр къыщызэIуахынхэу зэрэ­фаехэри. Специалистхэр зэрэгу­гъэхэрэр хыкъумэу Зеркальнэм екIуалIэхэу кIымэфэ тур агъэ­псынэу ары. ЗыгъэпсэфакIохэр жэхэм арысхэу е атетхэу къу­шъхьэ гъогухэр акIущтых, куп макIэхэу гощыгъэщтых, къе­зы­щэкIыщтхэри ягъусэщтых. ЦIы­фыбэмэ агу рихьынэу къытшIошIы хьэхэр зыкIэшIагъэхэ Iа­жэ­хэмкIэ къушъхьэтхыхэм къы­зэ­ращачъыхьашъущтыри.

ТапэкIэ хьэхэр зыкIэшIэгъэ жэ спортымкIэ зэнэкъокъухэр тиреспубликэ щызэхащэщтыгъэх, чIыпIабэмэ къарыкIхэрэ хьакIэ­хэри ахэм ахэлажьэщтыгъэх.
(Тикорр.).