«Щынэгъончъа­гъэм ибгырыпх»

Мы илъэсым имэзи 10 Адыгеим игъогухэм хъугъэ- шIэгъэ 407-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 75-рэ ахэкIодагъ, 503-мэ шъобжхэр ахахыгъэх.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным, гъогу транспорт хъугъэ- шIагъэхэм япчъагъэ ыкIи ахэм ахахырэ фыкъоныгъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэшI шэкIогъум и 22 – 25-м республикэм ишъолъыр пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Щынэгъончъагъэм ибгырыпх» зыфиIорэр щыкIощт. ХэушъхьафыкIыгъэ батальоным иинспекторхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр щынэгъончъа­гъэм ибгырыпх зэрагъэфедэрэр ары.
ПIатIыкъо Ичрам.

Гъогу-патруль къулыкъум ихэушъхьафыкIыгъэ батальон иротэу N 1-м ипащ.