ШIушIэ Iофтхьабзэм къыхиубытэу

Тыгъуасэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепу­тат­хэм кIэлэцIыкIу хьафизэу е икъоу зымылъэгъоу Мые­къуапэ дэсхэм ыкIи ахэм янэ-ятэхэм зэIукIэгъу адыряIагъ.

Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм къызэри­IуагъэмкIэ, «Бэщ фыжь» зыфиIо­рэ шIушIэ Iофтхьабзэу респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIорэм къыхиубытэу ар зэхащагъ. Зы­нэхэм амылъэгъухэрэм е икъоу зымылъэгъухэрэм, ащ ыпкъ къи­кIэу чIыпIэ къин ифагъэхэм яIофхэм, ящыIакIэ общественностым, къэралыгъо хэбзэ орган­хэм анаIэ атырагъэтыным, IэпыIэгъу арагъэгъотыным а Iофтхьабзэр зэрэфытегъэпсы­хьагъэм В. Нарожнэм къыкIигъэтхъыгъ.

— Ащ фэдэ сэкъатныгъэ зиIэхэм щыIакIэр нахь псынкIэ къафэхъуным, игъом социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным депутат пстэури мымакIэу хэлажьэ, — къыIуагъ Парламентым и Тхьаматэ. — Хэбзэгъэуцун Iофэу тызфэгъэзагъэм къыхиубытэу мы лъэныкъом тапэкIи чанэу Iоф дэтшIэным тыфэхьазыр. Ипсауныгъэ изытет ыпкъ къикIэу чIыпIэ къин ифагъэу респуб­ликэм исхэм яIофхэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурати лъэшэу ынаIэ атет.

Владимир Нарожнэр кIэлэцIыкIухэм къафэлъэIуагъ япсауныгъэ пытэнэу, ягухэлъхэр къадэхъунхэу, янэ-ятэхэм щэIагъэрэ амалрэ яIэу ясабыйхэр алъакъо тырагъэуцошъунхэу.

Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр кIэлэцIыкIоу ыкIи ахэм янэ-ятэу къырагъэблэгъагъэхэм закъыфигъа­зэзэ, яIофыгъохэм, гумэкIы­гъоу яIэхэм язакъоу къазэрахамынэщтхэм, сыдигъокIи IэпыIэгъу аратыным зэрэфэхьазырхэм, депутат пэпчъ ипчъэ зэрафызэIухыгъэм къыкIигъэтхъыгъ, гущыIэ фабэхэмкIэ къафэлъэ­Iуагъ.

Джащ фэдэу къэгущыIагъэх Парламентым идепутатхэу зекIонымкIэ, экологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэу­хъумэнкIэ комитетым ипащэу Игорь Ческидовымрэ Урысыем и ЛIыхъужъэу, гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэхэм яIоф­хэмкIэ, спортымкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым хэтэу Цэй Эдуардрэ.

Хьафизэхэм я Урысые обществэ и Мыекъопэ къэлэ организацие итхьаматэу Алексей Хлоповым пстэумэ ауж гущыIэр зештэм, республикэм ипащэхэми, депутатхэми сыдигъокIи лъэшэу анаIэ къызэратетыр, шIушIэ Iофтхьабзэу «Бэщ фыжь» зыфиIорэр ащ ишыхьатэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ, «тхьа­шъуе­гъэпсэу» къариIуагъ.

Нэужым Владимир Нарожнэмрэ Шъэо Аскэррэ депутатхэм къагъэхьазырыгъэ шIухьафтынхэр кIэлэцIыкIухэм аратыжьыгъэх.

КIэлэцIыкIу хьафизэхэм ыкIи икъоу зымылъэгъухэрэм янэ-ятэхэм, ягупсэхэм ацIэкIэ «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ зынэхэм дэеу алъэгъурэ шъэо­жъые цIыкIоу Владислав Чернышенкэм янэ.

ЗэIукIэгъум къырагъэблэгъэгъэ кIэлэцIыкIухэм янахьыбэр еджапIэм чIэхьагъ. Ахэм япсауныгъэ пыч зэриIэм ыпкъ къи­кIэу, къызыхъугъэхэм къыщыублагъэу къиныгъуабэ къызэпачы нахь мышIэми, нэбгырэ пэпчъ гъэхъагъэ ышIынэу, лъэныкъо гъэнэфагъэ горэм къащыхэщынэу игъо ифагъ. Анахь чанэу, нэутхэу ахэтхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ, депутатхэм усэхэм къафеджагъэх.

ШIушIэ Iофтхьабзэу «Бэщ фыжь 2019-рэ» зыфиIорэр зигъот макIэхэм, щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ муниципальнэ программэу 2018 — 2021-рэ илъэсхэм ателъытагъэм къыхиубытэу зэхащагъ. Хьафизэу е ынэхэм икъоу амы­лъэгъоу Мыекъопэ къэлэ организацием хэтыр нэбгырэ 363-рэ мэхъу, ахэм ащыщэу 18-р кIэлэцIыкIух.

ХЪУТ Нэфсэт.