Хэт иелка анахь дэхэщтыр?

«Арт-елка-2020» зыфиIорэ илъэсыкIэ зэнэкъокъум изэхэщэн муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ригъэжьагъ.

Ащ хэлажьэ зышIоигъохэм аIэкIэ ашIыгъэ елкэхэм сурэт атырахынышъ, зэнэкъокъум изэхэщакIохэм арахьылIэнхэ фае, ахэм ягъусэу зэнэ­къокъум зэрэхэлажьэхэрэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэри атхыщтых.

Тапэрэ илъэсхэм зэнэкъокъухэм ахагъэлэжьэрэ елкэхэр мыщ фэдэ номинациехэмкIэ зэтеутыгъагъэх: «Лъэпкъ елкэр», «Елкэ-пшысэр», «Ретро-елкэр», «Елкэ IэшIур», «Елкэ-иныжъыр». Мыгъэ кIэу номинациитIу къаугупшысыгъ: «Треш-арт-елкэр», ар пыдзафэхэм ыкIи амыгъэфедэжьырэ пкъыгъохэм ахэшIыкIыгъэн фае ыкIи «Елкэ цIыкIу-профир» (ишIыкIи изэхэгъэуцони къинэу щытын фае).

Анахь елкэ дахэу, гъэшIэгъонэу, ямышIыкIэу зэнэкъокъум къырахьылIэщтхэр щылэ мазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс культурэм и Унэу къалэм дэтым ифойе къыщагъэлъэгъощтых, фаехэр яплъыщтых. Анахь угу рихьыгъэ елкэм умакъэ фэптын плъэкIыщт.

Зэнэкъокъум хэлэжьэщтхэм тыгъэгъазэм и 13-м нэс зэхэщэкIо комитетым зыщарагъэтхын фае. УпчIэхэр зиIэхэр телефонэу 52-27-21-м теонхэ алъэкIыщт.