Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф!

ЩыIэныгъэм къызэригъэлъагъорэмкIэ, лъэсрыкIохэр нахьыбэрэмкIэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм захафэхэрэ уахътэр пчыхьэшъхьэпэ шIункIыр е ом изытет елъытыгъэу тэрэзэу хэмылъэгъукIхэ зыхъукIэ ары.

Бжыхьэ ыкIи кIымэфэ уахътэхэу мафэр кIако зыщыхъурэм лъэсрыкIохэм щынагъор нахь къашъхьэрэхьэ. Зыныбжь имыкъугъэхэр ащ фэдэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэмыфэнхэм фэшI инспекторхэм кIэлэегъа­джэхэр ыкIи ны-тыхэр ягъусэхэу Адыгеим ит гъэсэныгъэм иучреждениехэм зэкIэми Iоф­тхьабзэу «Засветись» зыфи­Iорэр ащырагъэкIокIыгъ.

КIэлэеджакIохэм нэфынэр къэзытырэ ныбалъэхэр зыщалъэн­хэу араIуагъ. Джащ фэдэу яшъуа­шэхэм къэнэфырэ пкъыгъохэр ахалъхьэхэмэ гъогум нахь къызэ­рэщылъэгъощтхэр агурагъэIуагъ.

Къутырхэу ыкIи поселкэхэу лъэсрыкIо гъогу зыдэщымыIэхэу, остыгъэхэр къызщымынэфхэрэм сакъыныгъэ нахь къызщыхагъэ­фэнэу Iофтхьабзэм изэхэща­кIохэр къяджагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм зэкIэми щынэгъончъагъэм ипкъыгъохэр аратыгъэх.