Исурэтхэр гурыIогъошIух

Ингушетием исурэтышI анахь цIэрыIомэ ащыщэу Мурад Полонкоевым иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт, респуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, шIэныгъэлэжьэу Елена Малышевар, зэлъашIэрэ сурэтышIэу, архитекторэу Бырсыр Абдулахь, М. Полонкоевым ыгъэсэгъэ Муса Точиевыр, Мыекъуапэ щыпсэурэ ингушэу Башир Ужаковыр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх, искусствэм къытегущыIагъэх.

Урысыем, Ингушетием янароднэ сурэтышIэу Мурад Полонкоевым тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, илъэныкъо гупсэ, щыIэ­ныгъэм еплъыкIэу фыриIэм яхьылIэгъэ сурэт­хэу къыгъэлъагъохэ­рэр дахэх. Шъо зэфэшъхьафхэр егъэфедэх, лIэужхэр зэрегъапшэх, иунэ щагоу къыпэIу­лъым изытет къегъэлъа­гъо. Ингушетием идэхагъэ сурэтхэм къащыриIотыкIызэ, тарихъым инэкIубгъохэм уахещэ.

— Сисэнэхьат сшIогъэшIэгъон, сигуапэу сисурэтхэмкIэ цIыфхэм «садэгущыIэ», Адыгеим дэгъоу къыщыспэгъо­кIыгъэх, зэкIэми сафэраз, — къытиIуагъ Мурад Полонкоевым.

Къэгъэлъэгъоныр тыгъэгъа­зэм и 12-м нэс музеим щы­кIощт.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтым итхэр: Кушъу Нэфсэт, Елена Малышевар, Мурад Полонкоевыр.