ТекIоныгъитIу

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Арсенал» Тула – 82:77 (19:18, 18:26, 24:20, 21:13).
ШэкIогъум и 18-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Ревенко – Москва хэку, А. Курносов – Калуга, Я. Блохов – Москва.
«Динамо-МГТУ»: Фещенко – 10, Гапошин – 9, Абызов – 12, Еремин – 20, Кочнев – 13, Хьакъун – 6, Суслов – 6, Александров – 4, Милютин, Майборода – 2.

«Арсеналым» суперлигэм ия 2-рэ куп апэрэ чIыпIэр щиIыгъ, текIоныгъэр къыдихын имурадэу Мыекъуапэ къэкIуагъ. ЗэIукIэ­гъур кIэухым зыщыфэкIощтым ехъулIэу «Арсеналыр» «Динамэм» къыте­кIощтыгъ. Аужырэ такъикъхэм Адыгеим иешIакIохэм ухъумэн Iофыгъохэр нахьышIоу агъэцакIэ­хэу фежьагъэх, хъагъэм Iэгуаор радзэнымкIэ амалхэр дэгъоу агъэфедагъэх. А. Гапошиныр, М. Абызовыр, Н. Ереминыр, Ю. Коч­невыр, И. Фещенкэр къахэ­щы­гъэх. ЗэIукIэгъур зыхьыщтыр кIэу­хым нэс къэшIэгъуаеу зэрэщытыгъэм зэнэкъокъур къыгъэдэ­хагъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Динамо-МГТУ» – «Арсенал» – 82:73 (27:22, 10:21, 20:12, 25:18).

ШэкIогъум и 19-м «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Фещенко – 17, Гапошин – 18, Абызов – 12, Еремин – 16, Кочнев – 7, Хьакъун – 4, Суслов – 2, Милютин – 4, Майборода – 2.

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхыщтхэм ащыщ хъуным «Динамэр» фэбанэ. Тренер шъхьа­Iэу Андрей Синельниковым пресс-зэIукIэм къызэрэщиIуагъэу, «Динамэр» иешIакIэ лъэхъу, ныбжьыкIэу зэIукIэгъум хэлэжьэщтым икъыхэхын тренерхэр пылъых.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъум «Арсе­налыр» «Динамэм» ыпэ ишъэу къыхэкIыгъэми, текIоныгъэм тиспортсменхэр нахь пэблэгъагъэх.

ШэкIогъум и 23 – 24-м «Динамэр» Ростов-на-Дону щешIэщт. Тикомандэ апэ итхэм ащыщ.

Сурэтым итхэр: «Динамо- МГТУ-р» «Арсеналым» дешIэ.