Анахь дэгъур къыхахыгъ

Адыгеим искусствэхэмкIэ икIэлэегъэджэ анахь дэгъум икъыхэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ щыкIуагъ.— КIэлэегъаджэхэм яшIэныгъэ хагъэхъоным, кIэлэеджакIохэу агъасэхэрэр искусствэм нахь куоу хащэнхэм афэшI зэнэкъо­къум шIуагъэ къытыгъ, — къытиIуагъ осэшI купым ипащэу, Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзанэ. — «IэпэIасэм иеджапI» зыфиIоу зэхащагъэм кIэлэегъаджэхэмрэ еджакIохэмрэ чанэу хэлэжьа­гъэх.

Инэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ икIэлэегъаджэу Н. Мартыненкэм апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. ИскусствэхэмкIэ еджапIэу N 1-м икIэлэегъаджэу Е. Фоменкэр ятIонэрэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ респуб­ликэм искусствэхэмкIэ иеджапIэрэ зэхащэгъэ я VI-рэ зэнэкъо­къум щытекIуагъэр Урысыем икIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщт.

— КIэлэцIыкIухэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къызэрагурыIорэр ясурэтхэм къащагъэлъэгъонэу, цIыфышIу хъунхэу сэгъа­сэх, — къытиIуагъ апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Наталья Мартыненкэм. — ЗэхэщакIохэм лъэшэу сафэраз.