«ЭкоЦентрэм» къеты

Ежь-ежьырэу ыгъэпсыгъэмэ…

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщынкIэ шIыкIакIэу къэралыгъор зы­­техьа­гъэм юридическэ лицэхэмрэ унэе предпри­ни­ма­тельхэмрэ хэкIэу зэIуагъакIэрэр зэрэдащыщтым пае региональнэ опе­раторым зэзэгъыныгъэм дыкIэтхэнэу къы­щыдэлъытагъ.

А тхылъым хэкIыр зэ­рэIуащырэм ыуасэ зэратыщтыр шIыкIитIоу щы­гъэнэфагъ. ХэкIыр да­щыным пае зы нэбгырэм телъытагъэу илъэсым зэ­IукIэн фэе шапхъэу (норматив накопления ТКО) субъектым щагъэ­нэфагъэм тетэу е зэIуагъэкIагъэр зыфэ­дизым елъытыгъэу атын фитых.

Юридическэ лицом е унэе предпринимателым контейнер тетэу, ежь нэмыкI зыпарэми ымыгъэфедэшъунэу хэкIыр зы-щы­­зэIукIэщт площадкэ ыгъэ­псыгъэмэ, зэIукIагъэр зы­фэдизым елъытыгъэу ыуасэ ытын ылъэкIыщт. Региональнэ операторым иавтомашинэхэм контейнерхэр зэрэIуащырэ пчъа­гъэри, арылъыр зыфэ­дизыри къыдалъытэхэзэ къыфалъытэ.

«ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый къызэриIуагъэмкIэ, предпринимателым зэзэгъыныгъэу къадишIыгъэм щыгъэнэфагъэм нахьи бэкIэ нахьыбэу хэкIыр зэIуагъакIэу мэхъу. Ащ фэшI тхылъым итхагъэмрэ пыдзафэу зэIуа­гъакIэрэмрэ зэтефэжьымэ региональнэ операторым испециалистхэм мы уахътэм ауплъэкIу.

Шъхьамысырэм пшъэдэкIыжь ыхьыщт

Мыекъуапэ иурамэу Михайловым ыцIэ зыхьырэм хэкIитэ­къу­пIэ площадкэхэу тетхэм ащыщ джырэблагъэ машIом зыкъы­щи­штэгъагъ.

Зыпарэми иягъэ екIыгъэп, ау пластмассэм хэ­шIыкIыгъэ контейнери­тIоу тетыр стыгъэ. Къэбзэ­ныгъэми, оуимые мылъ-кум уиягъэ ебгъэкIын узэ­рэфимытыми ымыгъэгу­мэкIырэ горэм имысагъэ ащ зэрэхэлъыр нафэ.

— Къалэм къэбзэныгъэ дэлъыным пае контейнер­хэр дгъэуцугъэх, ау ащ ымыгъэгумэкIэу щыIэр бэ, — къыIуагъ Алыбэрд Налбый. — Ащ ыпкъ къикIэу площадкэхэм джащ фэ­дэхэр къащэхъух. ГухэкI-­ми, контейнерхэр зэра­гъэфыкъохэрэр апэрэп. Республикэм щыпсэухэ­рэм апае агъэпсыгъэм зиягъэ езгъэкIырэм пшъэ­дэкIыжь зэрихьыщтыр зэ­кIэми къагурыIон фае.

ООО-у «ЭкоЦентрэм»
и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.