ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъух

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм икъулыкъоу псэ­упIэхэр къыкIухьэзэ цIыфхэр езыгъэблагъэхэрэм, шэкIогъу мазэмкIэ зэригъэнэфагъэм тетэ, апэ Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Еджэркъуае Iоф щишIагъ. Мыщ щыпсэухэрэм аIукIагъ фондым и ГъэIорышIапIэу мы районым щыIэм испециалистэу БрэнтIэ Саидэ.

Пенсиехэм, федеральнэ социальнэ ахъщэ тынхэм, цIы­фэу сэкъатныгъэ зиIэм лъыплъэрэм компенсациеу къыратырэм, унагъоу зигъот макIэм ны мылъкум къыхэхыгъэу мазэ къэс къыфэкIощт ахъщэ тыным ягъэ­псын анахьэу къекIолIа­гъэхэр зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр.

ПенсиехэмкIэ фондым испециалист зэкIэмкIи нэбгырэ 11 а мафэм зыкъыфэзгъэза­гъэр, хэзыгъэ имыIэу зэкIэми IэпыIэгъу агъотыгъ.

Джащ фэдэу мы мэзэ дэдэм къулыкъоу псэупIэхэр къэзыкIухьэхэрэм Джэджэ районым ит поселкэу Новэм Iоф щи­-шIагъ. Фондым и ГъэIорышIапIэу мы районым щыIэм испециалистэу Хьаджымэ Фатимэ къы­зэриIуагъэмкIэ, «мобильнэ офисым» нэбгыри 9 а мафэм къекIолIагъ. Нахьыбэу ахэр къызкIэупчIагъэхэр пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым зэ­хъо­кIыныгъэу фэхъугъэхэм, индексацием, социальнэ ахъщэ тынхэм ягъэнэфэн, пенсиер зы­щызэрэугъоирэм щызэIукIагъэм итын, пенсием зыныбжь екIолIагъэкIэ алъытэхэрэм ащыщ ухъуным пае шIэгъэн фаехэм япхыгъэ Iофхэр ары. Ны мылъкум исертификат ыкIи ащ къыщыдэлъытэгъэ мылъкур зыпэ­Iубгъэхьан плъэкIыщтыми агъэ­гумэкIэу къекIолIагъэхэри къа­хэкIыгъэх.

Мобильнэ къулыкъум Iоф зэришIэщт графикэу зэхагъэуцуагъэм тетэу шэкIогъум и 14-м «мобильнэ офисыр» Красногвардейскэ районым ит къуа­джэу Улапэрэ селоу Штурбинэмрэ ащыIагъ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу