ЦIыкIухэзэ агъасэх

Къуаджэу Псыбэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Хьалыжъый» зыцIэм сабыйхэу къыращалIэхэрэр зэгурыIожьхэу, зэ­рэ­гъэ­чэф­хэу зэхэтых.

КIэлэпIухэр ахэм зы­шъхьамысыжьхэу апы­лъых. ШIэныгъэ зэфэ­шъхьафхэм зэрахащэхэ­рэм нэмыкIэу, дунаеу ты­къэзыуцухьэрэм нэIуасэ фашIых, адыгэ лъэпкъ культурэр арагъашIэ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ипащэу Алалэ Хъарет къе­Iуатэ:

— КIэлэцIыкIухэр къыз­хэкIыгъэхэр, ахэм лъа­псэу яIэр, якультурэ зы­фэдэр ядгъэшIэнэу тыпылъ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм этнографическэ къо­гъупэ щызэхэтщагъ. Ащ сабыйхэм лъэпкъыбзэр, культурэр, ыкIи шэн-зе­кIуакIэхэр ащятэгъашIэх. КIэ­лэцIы­кIухэм адыгабзэм, адыгэ быракъым, лъэпкъ шъуа­шэм афэ­гъэхьыгъэхэ мэфэкIхэу зэхатщэхэрэр якIа­сэх. Адыгэ кIэлэцIыкIухэм язакъоп ахэр зы­шIогъэ­шIэгъонхэр, лъэпкъ зэ­фэ­шъхьафхэм къахэ­кIы­гъэ­хэми хэбзэ-зэхэтыкIэ­хэр зэрагъашIэх.

БэмышIэу Ацумыжъ Ма­­ринэ, Мария Корниен­кэм, Кобл Иринэ къагъэ­хьазы­рыгъэ тхьамафэу адыгэмэ якультурэ фэ­гъэхьыгъэр ра­гъэкIокIыгъ. Ащ ишIуа­гъэкIэ адыгэ шъуашэхэм нахь благъэу нэIуасэ афа­шIыгъэх, ­адыгэ къа­шъохэр къызэрэпшIыщтхэр ара­гъэлъэгъугъэх, адыга­бзэкIэ орэдхэр къа­Iуагъэх.

Адыгабзэм ибаиныгъэ зыфэдэр къафиIотэнэу ыкIи адыгабзэкIэ тэрэзэу гущыIэхэу аригъэшIэнэу къоджэ еджапIэм адыгабзэр щязыгъэхьырэ кIэлэегъаджэу Шъхьэлэхъо Нэфсэт бэмышIэу еджапIэм къырагъэблэгъэгъагъ. ЗэIукIэр гъэшIэгъонэу кIуа­гъэ, сабыйхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъ.